Nový obsah můžete nyní filtrovat za poslední měsíc, tři měsíce a rok.

Novinky

30 dní 90 dní 365 dní

Nová cvičení (30 dní)

Ukázky

První státy

Počátky Francké říše

Prvním králem Francké říše, který si podmanil obyvatelstvo na území dnešní   , byl   . Tento člen rodu   vpadl do tehdejší Galie na začátku   století. Postupně se moc králů začala snižovat a větší pravomoci začali získávat   , kteří se starali o královský dvůr. Z jejich řad pocházel   , který v roce 732 porazil Araby u Poitiers a zastavil jejich postup po Evropě. Jeho synem byl Pipin řečený Krátký, který svrhl z trůnu posledního merovejského krále a s jeho vládou začíná vláda rodu   . Na svou stranu získal i papeže, který franckou korunu   za dědičnou. Pipin zase umožnil papeži zřídit na dobytém území   poloostrova papežský stát, předchůdce dnešního   .

Staroorientální despocie

Další vývoj Mezopotámie

Dalším státem, který vznikl na území Mezopotámie, po Sumeru byla   . Její obyvatelé patřili k   národům. Panovníci, kteří postupně ovládli severní Mezopotámii, sídlili ve městě   . Nejúspěšnějším panovníkem, za jehož vlády dosáhla Asýrie největší rozlohy, byl   , který sídlil ve městě   , kde založil velkou knihovnu. Po jeho smrti Asýrie zanikla a byla nahrazena   . Hlavním městem byl   . Jejím nejlepším a nejznámějším panovníkem byl   , který se proslavil i   . Jeho nejznámějším ustanovením je   . Dalším z úspěšných babylonských panovníků byl   , který dobyl Jeruzalém. Po jeho smrti Babylonie postupně upadala a později se úplně vzdala a stala se součástí Persie.

Nervová soustava

Reflex

Reflex je odpověď organizmu na   . Probíhá v tzv.   . Signál prochází nervovou   do nervového centra, kde se vyhodnotí. Poté pokračuje opět drahou do   . Signálem může být např. teplo horké plotny, na kterou sáhneme. To zachytí receptory v   . Vzniklý nervový signál   putuje do míchy, která vyhodnotí, že končetina má ucuknout. Nervový signál o pohybu je   veden do výkonného orgánu, kterým je   . Ten se stáhne, ruka se oddálí od plotny a popálení je tak co nejmenší.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat