Biologie

Neživá příroda
              Stavba Země Více 
              Horniny a minerály Více 
                          Minerály a jejich vlastnosti
                          Systém a zástupci minerálů
                          Horniny
                          Usazené horniny
                          Vyvřelé horniny
                          Přeměněné horniny
              Vnější geologické děje Více 
                          Vnější geologické děje: původci
                          Vnější geologické děje: příklady
              Vnitřní geologické děje Více 
              Půdy Více 
              Vznik a vývoj života na Zemi Více 
              Geologická stavba Česka Více 
Obecná biologie a mikrobiologie
              Buňka Více 
                          Buňka – pojmy
              Viry Více 
              Bakterie Více 
              Bakterie, viry
                          Bakteriální a virová onemocnění
              Prvoci Více 
Houby a lišejníky
              Obecně o houbách Více 
              Skupiny a zástupci hub Více 
              Lišejníky Více 
Rostliny Více 
              Stavba a funkce těla rostlin, kořen Více 
              Stonek, list, vegetativní rozmnožování Více 
              Květ a květenství, opylení a oplození Více 
              Plody, semena a jejich šíření Více 
              Řasy Více 
              Mechorosty Více 
              Plavuně, kapradiny a přesličky Více 
              Nahosemenné rostliny Více 
              Krytosemenné rostliny – čeledi
                          Pryskyřníkovité, brukvovité Více 
                          Růžovité, bobovité Více 
                          Miříkovité, hluchavkovité Více 
                          Lilkovité, hvězdnicovité Více 
                          Čeledi jednoděložných rostlin Více 
                          Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
              Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
                          Listnaté stromy a keře Více 
                          Byliny v lese, keřové patro Více 
                          Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody Více 
                          Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště Více 
                          Okrasné a pokojové rostliny Více 
                          Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
                          Polní plodiny
                          Užitkové rostliny tropů a subtropů
                          Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Živočichové
              Žahavci
              Ploštěnci
              Hlístice
              Měkkýši Více 
              Kroužkovci
              Pavoukovci
              Korýši
              Hmyz
                          Hmyz s proměnou nedokonalou
                          Hmyz s proměnou dokonalou
              Bezobratlí: mix
              Paryby
              Ryby
                          Exotické ryby
              Obojživelníci
              Plazi
              Ptáci
                          Hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
                          Sovy, dravci, šplhavci a další
                          Pěvci
                          Exotičtí ptáci
                          Hlasy ptáků
              Savci
                          Savci obecně, vejcorodí, vačnatci
                          Šelmy Více 
                          Hlodavci a zajícovci Více 
                          Sudokopytníci, kytovci Více 
                          Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti
                          Stopy savců
                          Exotičtí savci
              Zvířata na statku
              Živočichové: zajímavosti
                          Čím se živí bezobratlí
                          Čím se živí exotičtí plazi
                          Čím se živí exotičtí ptáci
                          Čím se živí exotické ryby a paryby
                          Čím se živí exotičtí savci
                          Čím se živí naše ryby
                          Čím se živí naši ptáci
                          Čím se živí naši savci
                          Kde žijí naši savci
                          Zvířata váhy
Člověk
              Kostra Více 
              Svalstvo Více 
              Cévní soustava Více 
                          Krev Více 
                          Srdce, cévy, krevní oběh Více 
              Lymfatická soustava a imunita Více 
              Dýchací soustava Více 
              Trávicí soustava Více 
              Výživa a metabolismus Více 
              Vylučovací soustava Více 
              Kůže Více 
              Žlázy s vnitřním vyměšováním Více 
              Nervová soustava Více 
              Smysly Více 
                          Zrak Více 
                          Sluch a další smysly Více 
              Rozmnožování člověka Více 
                          Pohlavní soustava muže a ženy Více 
                          Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby Více 
              Vývoj lidského jedince
              Původ a vývoj člověka
Zdraví
              Životní styl
              Výživa
              Závislostní chování
              Onemocnění, prevence, léčba
              Dospívání a reprodukční zdraví
              Léky a léčiva
              Krizové situace, mimořádné události
              První pomoc
Genetika
              Dědičnost a rozmnožování, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy Více 
              Typy znaků, dědičné choroby
              Praktické využití genetiky
              Genetika – shrnutí
Ekologie
              Úvod do ekologie
              Abiotické faktory
              Biotické faktory
Ochrana životního prostředí
              Ochrana území a druhů
              Ovzduší a klima
              Voda, krajina, produkce potravin
              Odpady, životní prostředí a zdraví člověka

Zeměpis

Zeměpis, pojmy
              Přírodní oblasti a jevy
              Počasí, klima a atmosféra
              Průmysl, nerostné bohatsví a zemědělství
Svět
              Státy a kontinenty
              Svět města
              Svět státy (nejvýznamnější)
              Svět státy vlajky
              Svět řeky
              Svět pohoří
              Svět: mix
Evropa
              Evropa státy
              Evropa hlavní města
              Evropa města
              Evropa státy vlajky
              Evropa řeky
              Evropa moře
              Evropa hory
              Evropské jazyky
              Evropa: mix
Afrika
              Afrika státy
              Afrika města
              Afrika řeky
Asie
              Asie státy
              Asie řeky
              Asie hory
              Asie města
Jižní Amerika
              Jižní Amerika státy
              Jižní Amerika města
Severní Amerika
              Severní Amerika státy
              Severní Amerika města
              Severní Amerika řeky
ČR administrativní dělení
              ČR kraje
              ČR města
              ČR okresy
ČR příroda
              ČR řeky
              ČR hory
              ČR CHKO a NP
              ČR povrch
Slovensko
              Slovensko města
              Slovensko řeky
Německo
              Německo spolkové země
              Německo města
Rakousko
              Rakousko spolkové země
USA
              USA státy
              USA města
Mapy
              Turistické mapy
              Tematické mapy
              Vrstevnice
              Historické mapy

Chemie

Úvod do chemie, bezpečnost
              Bezpečnost
              Laboratorní vybavení
                          Laboratorní vybavení: foto
                          Laboratorní vybavení: popis
Obecná chemie
              Vlastnosti látek, skupenství
              Směsi
              Atom, prvky, periodická soustava prvků
              Chemická vazba, molekuly, ionty
                          Příklady iontů
                                      Kationty
                                      Anionty
              Chemické reakce
                          Úvod do chemických reakcí
                          Vyčíslování rovnic
                          Určování oxidovaných a redukovaných prvků
Periodická soustava prvků
              Značky chemických prvků
              Periodická tabulka: mix
              Elektronová konfigurace
              s-prvky
              p-prvky
              d-prvky
Anorganická chemie
              Voda, vzduch, kyslík, vodík
              Dusík, síra, fosfor, uhlík
              Alkalické kovy
              Kovy alkalických zemin
              Další kovy
              Halogenidy
              Oxidy
              Sulfidy
              Kyseliny a hydroxidy
              Kyselost a zásaditost roztoků, pH
              Soli
Organická chemie
              Úvod do organické chemie
              Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)
              Uhlovodíky
              Pohonné hmoty, doprava a životní prostředí
              Deriváty uhlovodíků: mix
              Plasty
Biochemie
              Lipidy
              Sacharidy
                          Sacharidy: experimenty
              Reakce v živých organizmech: dýchání, fotosyntéza, kvašení
              Proteiny a enzymy
              Nukleové kyseliny
              Vitaminy
              Alkaloidy a návykové látky

Dějepis

Pravěk
Starověk
              Staroorientální despocie
              Starověké Řecko
              Starověký Řím
Středověk (český)
              Raný středověk
                          První státy
                          Přemyslovská knížata
              Vrcholný středověk
                          Poslední Přemyslovci
                          Nástup Lucemburků
              Pozdní středověk
                          Husitské války
Středověk (obecné dějiny)
              Raný středověk
                          První státy
Raný novověk (český)
              Tereziánské a josefínské reformy
Raný novověk (obecné dějiny)
              Zámořské objevy
              Vznik USA
              Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
19. století (obecné dějiny)
              Průmyslová revoluce
              Občanská válka v USA
20. století
              První světová válka
              Vznik Československa
              Poválečný vývoj ve světě
              Druhá světová válka
              Československo po druhé světové válce
              Dekolonizace
              Druhá polovina 20. století
              Izrael a Palestina
              Vývoj socialismu v ČSR
                          Padesátá a šedesátá léta
                          Období normalizace
                          Osobnosti politiky
                          Osobnosti kultury
              Prezidenti ČSR
              Osobnosti první republiky (kultura)
Umění
              Barokní architektura
              Gotická architektura
              Prvky architektury
              Renesanční architektura
              Gotika
              Románský sloh
Průřez historií
              Vynálezy
              Osobnosti
              Nejvýznamnější události
              České dějiny

Rozvoj osobnosti

Rozvoj chování (osobnostní a sociální rozvoj)
              Vývoj emocí ve skupině
              Grafy nálady v čase
              Asertivita
              Obrany, kontakt
              Sebepodpora
              Rozpoznávání emocí
              Rozpoznávání potřeb
Právo a instituce
              Listina základních práv a svobod
              Instituce EU
              Ústava ČR
Argumentační fauly
              Odvolávání se na autority
Společenské návyky
              Třídění odpadů

Fyzika

Skládání sil
Newtonovy pohybové zákony
              Zákon setrvačnosti
              Zákon síly
Mechanika
              Páky a kladky
              Kinematika
              Pohyb těles v homogenním gravitačním poli
Elektřina
              Elektrické obvody
              Elektrostatika
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence