Biologie

Houby
Rostliny
              Systém rostlin
                          Mechorosty
                          Plavuně, kapradiny a přesličky
                          Nahosemenné rostliny
                          Stromy a keře
                          Zelenina
                          Ovoce
                          Užitkové rostliny
                          Koření
                          Byliny
                          Rostliny: mix
Živočichové
              Systém živočichů
                          Bezobratlí
                          Naše ryby
                          Exotická zvířata: ryby a paryby
                          Exotická zvířata: plazi
                          Naši ptáci
                          Exotická zvířata: ptáci
                          Naši savci
                          Exotická zvířata: savci
                          Exotická zvířata: mix
                          Naše zvířata: mix
              O živočiších
                          Čím se živí bezobratlí
                          Čím se živí exotičtí plazi
                          Čím se živí exotičtí ptáci
                          Čím se živí exotické ryby a paryby
                          Čím se živí exotičtí savci
                          Čím se živí naše ryby
                          Čím se živí naši ptáci
                          Čím se živí naši savci
                          Kde žijí naši savci
                          Co žerou naši savci
                          Zvířata váhy
Obecná biologie
              Buňka
                          Rostlinná buňka
                          Živočišná buňka
                          Rostlinná a živočišná buňka
Mikrobiologie
              Viry
              Bakterie
              Bakterie, viry
                          Bakteriální a virová onemocnění

Zeměpis

Zeměpis, pojmy
              Přírodní oblasti a jevy
              Počasí, klima a atmosféra
              Průmysl, nerostné bohatsví a zemědělství
Svět
              Státy kontinenty
              Svět města
              Svět státy (nejvýznamnější)
              Svět státy vlajky
              Svět řeky
              Svět pohoří
              Svět: mix
Evropa
              Evropa státy
              Evropa hlavní města
              Evropa města
              Evropa státy vlajky
              Evropa řeky
              Evropa moře
              Evropa hory
Afrika
              Afrika státy
              Afrika města
              Afrika řeky
Asie
              Asie státy
              Asie řeky
              Asie hory
              Asie města
Jižní Amerika
              Jižní Amerika státy
              Jižní Amerika města
Severní Amerika
              Severní Amerika státy
              Severní Amerika města
              Severní Amerika řeky
ČR administrativní dělení
              ČR kraje
              ČR města
              ČR okresy
ČR příroda
              ČR řeky
              ČR hory
              ČR CHKO a NP
              ČR povrch
Slovensko
              Slovensko města
              Slovensko řeky
Německo
              Německo spolkové země
              Německo města
Rakousko
              Rakousko spolkové země
USA
              USA státy
              USA města
Mapy
              Turistické mapy
              Tematické mapy
              Vrstevnice

Chemie

Prvky
              Značky chemických prvků
              Periodická tabulka: mix
              Vlastnosti prvků 1. skupiny
              Vlastnosti prvků 2. skupiny
              Elektronová konfigurace
              s-prvky
              p-prvky
              d-prvky
              Určování oxidovaných a redukovaných prvků
Názvosloví
              Triviální názvy
                          Triviální názvy
              Organická chemie
                          Uhlovodíky
                          Deriváty uhlovodíků
Anorganická chemie
              Ionty
                          Kationty
                          Anionty
Binární sloučeniny
              Oxidy
              Sulfidy
              Halogenidy
Kyseliny a soli
              Názvosloví kyselin
              Názvosloví solí

Dějepis

Pravěk
Starověk
              Starověké Řecko
              Starověký Řím
Středověk (český)
              Raný středověk
              Vrcholný středověk
                          Poslední Přemyslovci
                          Nástup Lucemburků
Raný novověk (obecné dějiny)
              Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
19. století (obecné dějiny)
              Průmyslová revoluce
20. století
              První světová válka
              Vznik Československa
              Druhá světová válka
              Československo po druhé světové válce
              Vývoj socialismu v ČSR
                          Padesátá a šedesátá léta
                          Období normalizace
                          Osobnosti politiky
                          Osobnosti kultury
              Prezidenti ČSR
              Osobnosti první republiky (kultura)
Umění
              Gotika
              Románský sloh
Průřez historií
              Vynálezy
              Osobnosti
              Nejvýznamnější události
              České dějiny

Výchova k občanství

Právo a instituce
              Listina základních práv a svobod
              Instituce EU
              Ústava ČR
Argumentační fauly
              Odvolávání se na autority
Společenské návyky
              Třídění odpadů

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM