Biologie

Neživá příroda
              Stavba Země
              Horniny a minerály
                          Minerály a jejich vlastnosti
                          Systém a zástupci minerálů
                          Horniny
                          Usazené horniny
                          Vyvřelé horniny
                          Přeměněné horniny
              Vnější geologické děje
              Vnitřní geologické děje
              Půdy
Houby a lišejníky
              Obecně o houbách
              Skupiny a zástupci hub
              Lišejníky
Rostliny
              Systém rostlin
                          Řasy
                          Mechorosty
                          Plavuně, kapradiny a přesličky
                          Nahosemenné rostliny
                          Stromy a keře
                          Zelenina
                          Ovoce
                          Užitkové rostliny
                          Koření
                          Byliny
                          Rostliny: mix
Živočichové
              Žahavci
              Ploštěnci
              Hlístice
              Měkkýši
              Kroužkovci
              Pavoukovci
              Korýši
              Hmyz
                          Hmyz s proměnou nedokonalou
                          Hmyz s proměnou dokonalou
              Bezobratlí
              Paryby
              Ryby
              Exotická zvířata: ryby a paryby
              Obojživelníci
              Plazi
              Ptáci
              Naši ptáci
              Exotická zvířata: ptáci
              Exotická zvířata: savci
              Exotická zvířata: mix
              Naše zvířata: mix
              O živočiších
                          Čím se živí bezobratlí
                          Čím se živí exotičtí plazi
                          Čím se živí exotičtí ptáci
                          Čím se živí exotické ryby a paryby
                          Čím se živí exotičtí savci
                          Čím se živí naše ryby
                          Čím se živí naši ptáci
                          Čím se živí naši savci
                          Kde žijí naši savci
                          Co žerou naši savci
                          Zvířata váhy
Člověk
              Kostra
              Svalstvo
              Dýchací soustava
              Cévní soustava
                          Krev
                          Srdce a cévy
              Lymfatická soustava a imunita
              Trávicí soustava
              Výživa a metabolismus
              Vylučovací soustava
              Kůže
              Žlázy s vnitřním vyměšováním
              Nervová soustava
Obecná biologie
              Buňka
                          Rostlinná buňka
                          Živočišná buňka
                          Rostlinná a živočišná buňka
Mikrobiologie
              Viry
              Bakterie
              Bakterie, viry
                          Bakteriální a virová onemocnění
              Prvoci

Zeměpis

Zeměpis, pojmy
              Přírodní oblasti a jevy
              Počasí, klima a atmosféra
              Průmysl, nerostné bohatsví a zemědělství
Svět
              Státy kontinenty
              Svět města
              Svět státy (nejvýznamnější)
              Svět státy vlajky
              Svět řeky
              Svět pohoří
              Svět: mix
Evropa
              Evropa státy
              Evropa hlavní města
              Evropa města
              Evropa státy vlajky
              Evropa řeky
              Evropa moře
              Evropa hory
Afrika
              Afrika státy
              Afrika města
              Afrika řeky
Asie
              Asie státy
              Asie řeky
              Asie hory
              Asie města
Jižní Amerika
              Jižní Amerika státy
              Jižní Amerika města
Severní Amerika
              Severní Amerika státy
              Severní Amerika města
              Severní Amerika řeky
ČR administrativní dělení
              ČR kraje
              ČR města
              ČR okresy
ČR příroda
              ČR řeky
              ČR hory
              ČR CHKO a NP
              ČR povrch
Slovensko
              Slovensko města
              Slovensko řeky
Německo
              Německo spolkové země
              Německo města
Rakousko
              Rakousko spolkové země
USA
              USA státy
              USA města
Mapy
              Turistické mapy
              Tematické mapy
              Vrstevnice

Chemie

Prvky
              Značky chemických prvků
              Periodická tabulka: mix
              Vlastnosti prvků 1. skupiny
              Vlastnosti prvků 2. skupiny
              Elektronová konfigurace
              s-prvky
              p-prvky
              d-prvky
              Určování oxidovaných a redukovaných prvků
Názvosloví
              Triviální názvy
                          Triviální názvy
              Organická chemie
                          Uhlovodíky
                          Deriváty uhlovodíků
Anorganická chemie
              Ionty
                          Kationty
                          Anionty
Binární sloučeniny
              Oxidy
              Sulfidy
              Halogenidy
Kyseliny a soli
              Názvosloví kyselin
              Názvosloví solí

Dějepis

Pravěk
Starověk
              Staroorientální despocie
              Starověké Řecko
              Starověký Řím
Středověk (český)
              Raný středověk
                          První státy
                          Přemyslovská knížata
              Vrcholný středověk
                          Poslední Přemyslovci
                          Nástup Lucemburků
              Pozdní středověk
                          Husitské války
Středověk (obecné dějiny)
              Raný středověk
                          První státy
Raný novověk (český)
              Tereziánské a josefínské reformy
Raný novověk (obecné dějiny)
              Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
19. století (obecné dějiny)
              Průmyslová revoluce
20. století
              První světová válka
              Vznik Československa
              Druhá světová válka
              Československo po druhé světové válce
              Vývoj socialismu v ČSR
                          Padesátá a šedesátá léta
                          Období normalizace
                          Osobnosti politiky
                          Osobnosti kultury
              Prezidenti ČSR
              Osobnosti první republiky (kultura)
Umění
              Barokní architektura
              Gotická architektura
              Prvky architektury
              Renesanční architektura
              Gotika
              Románský sloh
Průřez historií
              Vynálezy
              Osobnosti
              Nejvýznamnější události
              České dějiny

Výchova k občanství

Právo a instituce
              Listina základních práv a svobod
              Instituce EU
              Ústava ČR
Argumentační fauly
              Odvolávání se na autority
Společenské návyky
              Třídění odpadů
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat