Nastavení cvičení


Pozor, nastavení je platné pouze pro toto cvičení a systém.

umime.to/TXR


Stáhnout QR kód

Bezpečnost

Při práci s chemickými látkami a směsmi je nutné dbát na bezpečnost. Musíme být informovaní o tom, se kterými chemikáliemi pracujeme, jaké mají vlastnosti, co při práci s nimi dodržovat a jak se zachovat v případě nehody.

Mezi ochranné pomůcky patří například:

  • chemický plášť – Bavlněný (neochotně hoří), bílý (je na něm vidět potřísnění), zapíná se na knoflíky (v případně nutnosti jej lze strhnout).
  • štít/brýle – Chrání obličej či oči. Oči jsou značně náchylné na poškození a mohou jimi vnikat do organizmu nebezpečné látky.
  • rukavice – Chrání ruce, vyrábějí se např. z latexu, PVC či nitrilu.
  • dýchací maska – Mnohdy s výměnnými filtry, které zachytávají určité nebezpečné látky a zabraňují jejich vdechnutí.

Chemické látky či směsi bývají (v souladu se systémem GHS) dodávány s bezpečnostním listem, který obsahuje informace o nakládání s nimi. Nebezpečnost látek/směsí na obalu může být stručně vyjádřena signálním slovem (VAROVÁNÍ, NEBEZPEČÍ). P-věty (z anglického precaution) informují o bezpečném nakládání, H-věty (z anglického hazard) popisují nebezpečí.

Látky bývají též označené symboly nebezpečí:

Symbol nebezpečí Význam Příklad(y)
žíravé/korozivní látky kyseliny (např. kyselina sírová), hydroxidy (např. hydroxid sodný)
plyny pod tlakem oxid uhličitý v tlakové lahvi
dráždivé látky aceton, prostředek na mytí nádobí
výbušné látky – uvolňují najednou velké množství plynů nitroglycerin, TNT, zábavní pyrotechnika
hořlavé látky benzín, deodorant ve spreji
látky nebezpečné pro životní prostředí pentahydrát síranu měďnatého, dimethylrtuť, čistič WC
oxidující látky – způsobují či zesilují požár/výbuch peroxid vodíku, chlornan sodný
látky nebezpečné pro zdraví – vyvolávají dlouhodobé poškození organizmu benzen (např. v rozpouštědle barev), kadmium
jedovaté (toxické) látky – způsobují smrt či poškození zdraví (akutní toxicita) nikotin, kyanovodík

Nebezpečné látky/směsi v běžném prodeji (např. čisticí prostředky) musejí též být opatřeny bezpečnostním uzávěrem a/nebo haptickou informací (obvykle vyvýšený rovnostranný trojúhelník).

První pomocí při potřísnění kyselinou/hydroxidem je omývání postiženého místa vodou. Popáleniny je namístě chladit, případně sterilně překrýt. Při požití jiných látek či kontaktu s nimi je vhodné jednat podle instrukcí na obalu/v bezpečnostním listu, případně volat Toxikologické informační středisko či zdravotnickou záchrannou službu.

Zavřít

Bezpečnost (lehké)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence