Atom, prvky

UWM
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/UWM)
Ukázat QR kód

umime.to/UWM


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Atom je základní stavební částice hmoty.

Stavba atomu

Atomové jádro obsahuje kladně nabité protony (\mathrm{p^+}) a elektricky neutrální neutrony (\mathrm{n^0}). Protony a neutrony se souhrnně označují jako nukleony. Vně jádra se nachází elektronový obal, ten obsahuje záporně nabité elektrony (\mathrm{e^-}). Ty se zde nacházejí ve „vrstvách“. Elektrony náležící do energeticky nejvýše položené vrstvy se označují jako valenční, ty zodpovídají za většinu chemických vlastností látky, kterou tvoří.

Počet protonů a počet elektronů v atomu je v základu stejný, atom jako celek je tedy elektricky neutrální.

Zobrazení atomu jsou pouze modely

Jednotlivé atomy jsou menší než vlnová délka viditelného světla, nelze je tedy přímo pozorovat/zobrazit. Vyobrazení atomů v učebních materiálech jsou pouze modely, které zhruba přibližují rozložení hlavních částí atomu.

Co se týče těchto modelů, mnohdy také vyvolávají zkreslenou představu o velikostech. Např. jádro atomu uhlíku (C) je asi 26 000× menší než celý atom. Uvažujme, že Moravské náměstí v Brně má zhruba velikost kruhu o průměru 150 m. \frac{1}{26\,000} by odpovídala asi 6 cm (o něco méně než je průměr tenisového míčku). Většina atomu je tedy „prázdný prostor“ (v rámci obalu se v něm s určitou pravděpodobností mohou vyskytovat elektrony).

Chemické prvky, izotopy

Chemický prvek je látka složená z atomů, které mají ve svých jádrech určitý počet protonů. Prvky se popisují určitými značkami (např. \mathrm{O} = kyslík, \mathrm{Co} = kobalt). Značky se píší vždy s velkým počátečním písmenem (další písmena jsou malá), hláskují se (např. \mathrm{Al} = [á el]). Názvy prvků v češtině začínají malým písmenem.

Počet protonů v jádře atomu popisuje protonové číslo (značí se Z, zapisuje se jako dolní index před značku prvku. Tedy například: \mathrm{_{8}O} – atomy s protonovým číslem 8 tvoří prvek kyslík (\mathrm{O}), \mathrm{_{15}P} – atomy s protonovým číslem 15 tvoří prvek fosfor (\mathrm{P}).

Nukleonové číslo (A) značí počet částic v jádře atomu, píše se jako horní index před značku prvku. Neutronové číslo (N) se obvykle neuvádí, spočítá se jako rozdíl nukleonového a protonového čísla: N = A - Z.

Příklad: protonové, nukleonové a neutronové číslo

\mathrm{^{238}_{\phantom{0}92}{U}} – Tato konkrétní forma prvku uranu má ve svých atomech 238 částic v jádře, z toho 92 částic jsou protony. Počet neutronů (neutronové číslo) se tedy spočítá jako rozdíl nukleonového a protonového čísla: 238 - 92 = 146.

Izotopy jsou varianty chemického prvku, mají stejné protonové číslo, ale liší se neutronovým číslem. Izotopy se mohou lišit tím, zda jsou stabilní či podléhají radioaktivní přeměně. Příkladem mohou být izotopy vodíku:

Značka Název izotopu Protonů Neutronů Stabilní
\mathrm{^{1}_{1}H} protium 1 0 ano
\mathrm{^{2}_{1}H} deuterium 1 1 ano
\mathrm{^{3}_{1}H} tritium 1 2 ne, poločas rozpadu 12,32 let

Množina atomů s odpovídajícím protonovým a nukleonovým číslem se označuje jako nuklid.

Periodická tabulka prvků

Prvky jsou na základě svých protonových čísel a opakujících se vlastností uspořádány v periodické tabulce (soustavě).

Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Atom, prvky  
Zobrazit souhrn tématu


Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Atom, prvky  
Zobrazit souhrn tématu


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence