Pravěk a starověk

Pravěk
Starověk
Staroorientální despocie
Starověké Řecko
Starověký Řím

Středověk

Raný středověk
První státy na českém území
Přemyslovská knížata
První státy v Evropě
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Nástup Lucemburků
Vláda Karla IV.
Stoletá válka
Pozdní středověk
Husitské války

Raný novověk

Raný novověk v českých zemích
Vláda Marie Terezie a Josefa II.
Raný novověk v Evropě
Anglická revoluce
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války

20. století

Světové války
První světová válka
Druhá světová válka
Druhá světová válka: osobnosti
Svět po druhé světové válce
Československo
Vznik Československa
Československo po druhé světové válce
Padesátá a šedesátá léta v ČSR
Období normalizace
Osobnosti ČSR
Prezidenti ČSR

Průřez historií

Ukázky

Velká francouzská revoluce a Napoleonské války

Před revolucí

Francie byla před začátkem   francouzské revoluce   zemí v Evropě. V jejím čele stál   král   se svou manželkou   , jejíž matka byla mimo jiné česká královna   . Jednalo se o převážně   zaměřenou zemi, která byla zásadně ovlivněna výbuchem sopky na Islandu v roce 1783, což přineslo velkou   . Společnost byla rozdělena do   stavů. Jednalo se o   ,   a třetí stav, který byl   . Patřilo do něj přibližně   obyvatel.

Druhá světová válka: osobnosti

Adolf Hitler

Adolf Hitler se narodil v   20. dubna 1889. Bojoval v   a po jejím konci se stal členem   strany, později nazývané NSDAP. Po neúspěšném puči v   byl uvězněn. Během svého pobytu ve vězení napsal knihu shrnující jeho program   . V roce 1933 se stal německým   . Během noci   se zbavil veškeré opozice. V roce 1934 prosadil spojení úřadu kancléře a prezidenta a získal tím neomezenou moc nad Německem. V roce 1938 se stal   . Po   Rakouska a   dohodě se rozhodl zaútočit na   . Jeho vojenské schopnosti byly mnohem   než schopnosti politické. Necelý rok před svou smrtí přežil atentát. Zemřel 30. dubna 1945 v bunkru v Berlíně, kde   .

Starověký Řím

Počátky starověkého Říma

Společně s dějinami starověkého   jsou dějiny starověkého Říma považovány za pilíře naší civilizace. Řím   období dějin Řecka, nacházel se na   poloostrově. Na jeho území žily různé kmeny, které souhrnně nazýváme   . Nejdůležitějším z nich byli   . Dalším kmenem, jehož původ je dodnes neobjasněný, jsou   . Ti na poloostrově   centralizovaný stát. Název území, na kterém žili a v jehož čele stáli   , byl Etrurie. Uměli vyrobit předměty z   a zachovaly se nám také jejich velice zdobené hrobky, které bývaly součástí takzvaných   .

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence