Půdy pokrývají povrch Země. Jsou složitým systémem, který se skládá z látek různého skupenství a živé hmoty. Půda se člení na půdní horizonty (vrstvy). Soubor půd se nazývá pedosféra.

Půdy vznikají zvětráváním matečné horniny, její složení ovlivňuje i vlastnosti půdy. Vznik půd je ovlivněn podnebím, povahou terénu, přítomností vody či živých organizmů. V mírném pásu vznikne 1 cm půdy asi za 100–150 let. Na půdy má vliv i člověk, a to např. ve spojitosti se zemědělstvím či budováním staveb.

Složky půdy jsou tyto:

 • plynná složka – zahrnuje půdní vzduch, součástí je např. dusík (N₂), kyslík (O₂), oxid uhličitý (CO₂), vodní pára (H₂O), ale i amoniak (NH₃) či methan (CH₄), které vznikají rozkladem organické hmoty
 • kapalná složka – voda s rozpuštěnými látkami, půdní roztok mívá různé pH
 • pevná složka
  • anorganická – úlomky matečné horniny
  • organická – živé organizmy (edafon), humus (organická hmota z odumřelých organizmů)

Pro vznik humusu je zásadní činnost rozkladačů (reducentů), např. bakterií či hub.

Podle zrnitosti částic se rozlišují půdní druhy: půdy písčité, hlinité či jílovité. Čím větší částice se v půde nacházejí, tím je zpravidla propustnější.

Podle povahy půdního profilu (to je svislý řez půdou a jejím bezprostředním podložím) se rozlišují půdní typy. Mezi ty náleží:

 • černozemě – zejména v nížinách, na spraších, bohaté na humus, značně úrodné
 • kambizemě (dříve hnědé půdy) – nejrozšířenější v mírném pásu, obsahují málo humusu
 • podzoly – vyluhované, neúrodné půdy, časté v horských oblastech
 • nivní půdy (fluvizemě) – v blízkosti velkých řek
 • rendziny – ná vápencovém nebo dolomitovém podkladu, v krasech

Půdy jsou zcela klíčové pro produkci potravin. Vznikají velmi pomalu, proto jsou cenné a těžko nahraditelné. Ohrožuje je například ukládání chemických látek z hnojiv a pesticidů, větrná a vodní eroze či zastavování.

Jako zemina se označuje nezpevněná část litosféry, která není členěná na půdní profily. Hlína je zemina konkrétního složení.

Půdy obsahují živou složku. Nezpevněný horninový pokryv jiných vesmírných těles (např. Měsíc, Mars) se označuje jako regolit.Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Půdy   


Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Půdy  Nový obsah   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence