Půdy

umime.to/US2


Stáhnout QR kód

Nadřazené Biologie » Geologie (neživá příroda) » Půdy
Předcházející Vnější geologické děje
Navazující Geologická období

Půda pokrývá povrch Země. Je složitým systémem, který se skládá z látek různého skupenství a živé hmoty. Půda se člení na půdní horizonty (vrstvy). Soubor půd se nazývá pedosféra.

Půdy vznikají zvětráváním matečné horniny, její složení ovlivňuje i vlastnosti půdy. Vznik půd je ovlivněn podnebím, povahou terénu, přítomností vody či živých organizmů. V mírném pásu vznikne 1 cm půdy asi za 100–150 let.

Půda má následující složky:

 • plynná složka – Zahrnuje půdní vzduch, součástí je např. dusík () a kyslík () a vodní pára (). V půdě je dále oxid uhličitý (), amoniak () či methan (), tyto plyny vznikají činností organizmů či rozkladem organické hmoty.
 • kapalná složka – Voda s rozpuštěnými látkami, půdní roztok mívá různé pH (kyselost/zásaditost).
 • pevná složka
  • anorganická – Úlomky matečné horniny.
  • organická – Živé organizmy (edafon), humus (organická hmota z odumřelých organizmů). Pro vznik humusu je zásadní činnost rozkladačů, např. bakterií či hub.

Podle zrnitosti částic se rozlišují půdní druhy: půdy písčité, hlinité či jílovité. Čím větší částice se v půdě nacházejí, tím je zpravidla propustnější.

Podle povahy půdního profilu (to je svislý řez půdou a jejím bezprostředním podložím) se rozlišují půdní typy. Mezi ty náleží:

 • černozemě – Zejména v nížinách, na spraších, bohaté na humus, značně úrodné.
 • kambizemě (dříve hnědé půdy) – Nejrozšířenější v mírném pásu, obsahují málo humusu.
 • podzoly – Vyluhované, neúrodné půdy, časté v horských oblastech.
 • nivní půdy (fluvizemě) – V blízkosti velkých řek.
 • rendziny – Na vápencovém nebo dolomitovém podkladu, v krasech.

Půdy jsou zcela klíčové pro produkci potravin. Vznikají velmi pomalu, proto jsou cenné a těžko nahraditelné. Jsou ohroženy ukládáním chemických látek z hnojiv a pesticidů, větrnou a vodní erozí či budováním staveb.

Jako zemina se označuje nezpevněná část litosféry, která není členěná na půdní profily. Hlína je zemina konkrétního složení. Půdy obsahují živou složku, nezpevněný horninový pokryv jiných vesmírných těles (např. Měsíc, Mars) se označuje jako regolit.


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Půdy   


Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Půdy   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence