Biologie (přírodopis, přírodověda)


« Na přehled témat
Podtémata
Obecná biologie a mikrobiologie
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Houby a lišejníky
Rostliny
Živočichové
Člověk
Zdraví
Genetika
Ekologie (vztahy v přírodě)
Ochrana životního prostředí
Geologie (neživá příroda)
Biologická olympiáda 2021/2022

Kompletní výpis vysvětlení »

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Úvod do biologie, znaky živých soustav
Buňka   
Buněčný cyklus, dělení buněk
Viry   
Bakterie   
Prvoci   
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Les
Les obecně
Houby a rostliny v lese
Živočichové v lese
Les: mix
Louka, pastvina
Pole
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata
Podnebné pásy a biomy
Houby a lišejníky
Houby obecně   
Lišejníky   
Houby a lišejníky: mix
Rostliny
Stavba a funkce těla rostlin, kořen   
Stonek, list, vegetativní rozmnožování   
Květ a květenství, opylení a oplození   
Plody, semena a jejich šíření   
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Řasy   
Mechorosty   
Plavuně, kapradiny a přesličky   
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité   
Růžovité, bobovité   
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Polní plodiny a plevele   
Masožravé rostliny   
Živočichové
Živočichové obecně, části těla
Žahavci   
Ploštěnci   
Hlístice   
Měkkýši
Měkkýši obecně, plži   
Mlži, hlavonožci   
Měkkýši: mix   
Pavoukovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix
Obojživelníci   
Plazi   
Savci
Savci obecně, vejcorodí, vačnatci   
Šelmy   
Hlodavci a zajícovci   
Sudokopytníci, kytovci   
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti   
Savci: mix
Živočichové: zajímavosti
Čím se živí bezobratlí
Čím se živí exotičtí plazi
Čím se živí exotičtí ptáci
Čím se živí exotické ryby a paryby
Čím se živí exotičtí savci
Čím se živí naše ryby
Čím se živí naši ptáci
Čím se živí naši savci
Kde žijí naši savci
Hospodářská zvířata
Člověk
Úvod do biologie člověka, tkáně
Kostra a klouby
Kostra obecně   
Kosti v těle   
Kostra a klouby: mix   
Svalstvo   
Oběhová soustava
Krev   
Srdce, cévy, krevní oběh   
Oběhová soustava: mix
Lymfatická soustava a imunita   
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Výživa a metabolismus   
Vylučovací soustava   
Kůže   
Hormonální soustava   
Nervová soustava   
Smysly
Zrak   
Sluch a další smysly   
Smysly: mix
Pohlavní soustava
Pohlavní soustava muže   
Pohlavní soustava ženy   
Pohlavní soustava muže a ženy: mix   
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby   
Pohlavní soustava: mix
Lidské tělo: mix
Vývoj lidského jedince
Zdraví
Životní styl
Výživa
Závislostní chování
Onemocnění, prevence, léčba
Dospívání a reprodukční zdraví
Léky a léčiva
Krizové situace, mimořádné události
První pomoc
Genetika
Typy znaků, dědičné choroby   
Ekologie (vztahy v přírodě)
Živá a neživá příroda, ekosystémy
Potravní řetězce a vztahy   
Abiotické faktory (podmínky života na Zemi – neživá příroda)
Ochrana životního prostředí
Ochrana území a druhů
Ovzduší a klima
Voda, krajina, produkce potravin
Odpady, životní prostředí a zdraví člověka
Ochrana životního prostředí: mix
Geologie (neživá příroda)
Stavba Země   
Minerály a horniny
Minerály a jejich vlastnosti   
Systém a příklady minerálů   
Usazené horniny   
Vyvřelé horniny   
Přeměněné horniny   
Horniny: mix
Minerály a horniny: mix
Vnější geologické děje   
Vnitřní geologické děje   
Půdy   
Vznik a vývoj života na Zemi   
Geologická stavba Česka   
Geologie: mix


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka   
Buňka – pojmy
Bakteriální a virová onemocnění
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Les
Houby a rostliny v lese
Živočichové v lese
Les: mix
Louka, pastvina
Pole
Město, parky a městská zeleň
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata
Lidská obydlí: další živočichové
Lidská obydlí a okolí: rostliny
Lidská obydlí a okolí: mix
Rybník, řeka, potok
Moře a oceány
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub   
Jedlé, nejedlé a jedovaté houby
Rostliny
Mechorosty   
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité   
Růžovité, bobovité   
Miříkovité, hluchavkovité   
Lilkovité, hvězdnicovité   
Čeledi jednoděložných rostlin   
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Byliny v lese, keřové patro   
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody   
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště   
Okrasné a pokojové rostliny   
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny a plevele   
Užitkové rostliny tropů a subtropů   
Masožravé rostliny   
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny
Jedovaté a léčivé rostliny
Živočichové
Měkkýši
Měkkýši obecně, plži   
Mlži, hlavonožci   
Měkkýši: mix   
Pavoukovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix
Bezobratlí: mix
Paryby   
Ryby   
Exotické ryby
Obojživelníci   
Plazi   
Ptáci
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny   
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další   
Pěvci   
Ptáci: mix
Exotičtí ptáci
Ptačí siluety
Savci
Šelmy   
Hlodavci a zajícovci   
Sudokopytníci, kytovci   
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti   
Savci: mix
Stopy savců
Exotičtí savci
Hospodářská zvířata
Člověk
Kostra a klouby
Latinské názvy kostí
Lidské tělo: mix
Zdraví
Lékařské obory
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Minerály a horniny: mix
Vnější geologické děje
Vnější geologické děje: původci
Vnější geologické děje: příklady
Biologická olympiáda 2021/2022
Rostliny, houby a lišejníky (BiO, kat. C, D)
Živočichové (BiO, kat. C, D)


Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Biologie
Houby a lišejníky
Houby obecně   
Člověk
Kostra a klouby
Kosti v těle   
Svalstvo   
Oběhová soustava
Oběhová soustava: mix
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Vylučovací soustava   
Nervová soustava   
Smysly
Smysly: mix
Pohlavní soustava
Pohlavní soustava muže a ženy: mix   
Geologie (neživá příroda)
Vnější geologické děje   
Vnitřní geologické děje   

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka   
Buňka – pojmy
Bakteriální a virová onemocnění
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Les
Houby a rostliny v lese
Živočichové v lese
Les: mix
Louka, pastvina
Pole
Město, parky a městská zeleň
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata
Lidská obydlí: další živočichové
Lidská obydlí a okolí: rostliny
Lidská obydlí a okolí: mix
Rybník, řeka, potok
Moře a oceány
Houby a lišejníky
Houby obecně   
Skupiny a zástupci hub   
Rostliny
Mechorosty   
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité   
Růžovité, bobovité   
Miříkovité, hluchavkovité   
Lilkovité, hvězdnicovité   
Čeledi jednoděložných rostlin   
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Byliny v lese, keřové patro   
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody   
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště   
Okrasné a pokojové rostliny   
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny a plevele   
Užitkové rostliny tropů a subtropů   
Masožravé rostliny   
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny
Jedovaté a léčivé rostliny
Živočichové
Měkkýši
Měkkýši obecně, plži   
Mlži, hlavonožci   
Měkkýši: mix   
Pavoukovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix
Bezobratlí: mix
Paryby   
Ryby   
Exotické ryby
Obojživelníci   
Plazi   
Ptáci
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny   
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další   
Pěvci   
Ptáci: mix
Exotičtí ptáci
Ptačí siluety
Savci
Šelmy   
Hlodavci a zajícovci   
Sudokopytníci, kytovci   
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti   
Savci: mix
Stopy savců
Exotičtí savci
Hospodářská zvířata
Člověk
Kostra a klouby
Kosti v těle   
Latinské názvy kostí
Svalstvo   
Oběhová soustava
Oběhová soustava: mix
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Vylučovací soustava   
Nervová soustava   
Smysly
Smysly: mix
Pohlavní soustava
Pohlavní soustava muže a ženy: mix   
Zdraví
Lékařské obory
Geologie (neživá příroda)
Vnější geologické děje   
Vnější geologické děje: příklady
Vnitřní geologické děje   
Biologická olympiáda 2021/2022
Rostliny, houby a lišejníky (BiO, kat. C, D)
Živočichové (BiO, kat. C, D)


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka   
Rostliny
Mechorosty   
Plavuně, kapradiny a přesličky   
Nahosemenné rostliny   
Živočichové
Živočichové obecně, části těla
Ekologie (vztahy v přírodě)
Potravní řetězce a vztahy   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Bakteriální a virová onemocnění
Živočichové
Měkkýši
Měkkýši: mix   
Bezobratlí: mix
Člověk
Lidské tělo: mix
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Horniny: mix
Minerály a horniny: mix


Řazení

Jak spolu věci souvisí? Kdo je větší, těžší, starší? Seřaďte pojmy, jak správně patří za sebe!


Biologie
Živočichové
Živočichové: zajímavosti
Váhy zvířat
Člověk
Kostra a klouby
Kosti v těle   
Oběhová soustava
Srdce, cévy, krevní oběh   
Trávicí soustava   
Nervová soustava   
Smysly
Smysly: mix
Pohlavní soustava
Pohlavní soustava: mix

Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Biologie
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub   
Živočichové
Měkkýši
Měkkýši: mix   
Pavoukovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz: mix
Obojživelníci   
Plazi   
Ptáci
Ptáci: mix


Poznávačka

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka   
Buňka – pojmy
Bakteriální a virová onemocnění
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Les
Houby a rostliny v lese
Živočichové v lese
Les: mix
Louka, pastvina
Pole
Město, parky a městská zeleň
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata
Lidská obydlí: další živočichové
Lidská obydlí a okolí: rostliny
Lidská obydlí a okolí: mix
Rybník, řeka, potok
Moře a oceány
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub   
Rostliny
Mechorosty   
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité   
Růžovité, bobovité   
Miříkovité, hluchavkovité   
Lilkovité, hvězdnicovité   
Čeledi jednoděložných rostlin   
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Byliny v lese, keřové patro   
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody   
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště   
Okrasné a pokojové rostliny   
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny a plevele   
Užitkové rostliny tropů a subtropů   
Masožravé rostliny   
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny
Jedovaté a léčivé rostliny
Živočichové
Měkkýši
Měkkýši obecně, plži   
Mlži, hlavonožci   
Měkkýši: mix   
Pavoukovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix
Bezobratlí: mix
Paryby   
Ryby   
Exotické ryby
Obojživelníci   
Plazi   
Ptáci
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny   
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další   
Pěvci   
Ptáci: mix
Exotičtí ptáci
Savci
Šelmy   
Hlodavci a zajícovci   
Sudokopytníci, kytovci   
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti   
Savci: mix
Stopy savců
Exotičtí savci
Hospodářská zvířata
Člověk
Kostra a klouby
Kosti v těle   
Latinské názvy kostí
Svalstvo   
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Vylučovací soustava   
Nervová soustava   
Smysly
Smysly: mix
Pohlavní soustava
Pohlavní soustava muže a ženy: mix   
Zdraví
Lékařské obory
Geologie (neživá příroda)
Vnější geologické děje   
Vnější geologické děje: příklady
Biologická olympiáda 2021/2022
Rostliny, houby a lišejníky (BiO, kat. C, D)
Živočichové (BiO, kat. C, D)


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Původ a vývoj člověkaPříběhy

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka   
Viry   
Bakterie   
Prvoci   
Houby a lišejníky
Houby obecně   
Skupiny a zástupci hub   
Lišejníky   
Rostliny
Stavba a funkce těla rostlin, kořen   
Stonek, list, vegetativní rozmnožování   
Květ a květenství, opylení a oplození   
Plody, semena a jejich šíření   
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité   
Růžovité, bobovité   
Miříkovité, hluchavkovité   
Lilkovité, hvězdnicovité   
Čeledi jednoděložných rostlin   
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Byliny v lese, keřové patro   
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody   
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště   
Okrasné a pokojové rostliny   
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny a plevele   
Užitkové rostliny tropů a subtropů   
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny
Živočichové
Žahavci   
Měkkýši
Měkkýši: mix   
Pavoukovci   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Ryby   
Ptáci
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny   
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další   
Pěvci   
Ptáci: mix
Savci
Šelmy   
Hlodavci a zajícovci   
Sudokopytníci, kytovci   
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti   
Savci: mix
Člověk
Kostra a klouby
Kostra a klouby: mix   
Oběhová soustava
Srdce, cévy, krevní oběh   
Oběhová soustava: mix
Lymfatická soustava a imunita   
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Vylučovací soustava   
Kůže   
Hormonální soustava   
Nervová soustava   
Nervová soustava obecně
Součásti nervové soustavy, onemocnění
Smysly
Zrak   
Sluch a další smysly   
Smysly: mix
Pohlavní soustava
Pohlavní soustava muže a ženy: mix   
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby   
Pohlavní soustava: mix
Genetika
Dědičnost a rozmnožování, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy   
Typy znaků, dědičné choroby   
Praktické využití genetiky   
Genetika: mix
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Abiotické faktory (podmínky života na Zemi – neživá příroda)
Biotické faktory
Ekologie: mix
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Systém a příklady minerálů   
Usazené horniny   
Vnější geologické děje   
Vnitřní geologické děje   
Vznik a vývoj života na Zemi   


Poznávání zvuků

Zazní zvuk a vaším úkolem je vybrat slovo z nabídky. Pro toto cvičení je nutné mít zapnutý zvuk.


Biologie
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata
Živočichové
Ptáci
Hlasy ptáků
Hospodářská zvířata


Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Biologie
Rostliny
Řasy   
Živočichové
Kroužkovci   
Korýši   
Hmyz   
Paryby   
Obojživelníci   
Ptáci
Ptáci obecně
Člověk
Kostra a klouby
Kostra a klouby: mix   
Svalstvo   
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Minerály a jejich vlastnosti   
Vyvřelé horniny   
Půdy   


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Biologie
      Rostliny
           Krytosemenné rostliny – čeledi
                Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
1
2
3
4
5
6
Spustit
           Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
                Listnaté stromy a keře
1
2
3
4
5
Spustit
      Živočichové
           Ryby
1
2
3
4
5
Spustit
           Plazi Spustit
           Ptáci
1
2
3
4
5
Spustit
           Savci
1
2
3
4
5
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence