Příběhy

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše6.7.8.9.

Biologie

Neživá příroda
Horniny a minerály
Systém a zástupci minerálů
Usazené horniny
Vnější geologické děje  Nový obsah
Vnitřní geologické děje  Nový obsah
Houby a lišejníky
Obecně o houbách
Skupiny a zástupci hub
Lišejníky
Živočichové
Žahavci
Měkkýši
Pavoukovci  Nový obsah
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou  Nový obsah
Hmyz s proměnou dokonalou  Nový obsah
Ryby
Ptáci  Nový obsah
Člověk
Kostra
Dýchací soustava
Cévní soustava
Srdce a cévy
Lymfatická soustava a imunita
Trávicí soustava
Vylučovací soustava
Kůže  Nový obsah
Žlázy s vnitřním vyměšováním  Nový obsah
Nervová soustava  Nový obsah
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná a živočišná buňka
Mikrobiologie
Viry
Bakterie
Prvoci
Prvoci

Dějepis

Pravěk
Starověk
Staroorientální despocie  Nový obsah
Starověké Řecko
Středověk (český)
Raný středověk
První státy  Nový obsah
Přemyslovská knížata  Nový obsah
Vrcholný středověk
Nástup Lucemburků
Pozdní středověk
Husitské války  Nový obsah
Středověk (obecné dějiny)
Raný středověk
První státy  Nový obsah
Raný novověk (český)
Tereziánské a josefínské reformy  Nový obsah
20. století
První světová válka
Vznik Československa
Druhá světová válka
Druhá světová válka: osobnosti
Československo po druhé světové válce
Vývoj socialismu v ČSR
Padesátá a šedesátá léta
Období normalizace
Prezidenti ČSR
Průřez historií
Vládnoucí dynastie v českých zemích

Ukázky

Starověké Řecko

Kréta

První   civilizací je Řecko. Začalo vznikat v   oblasti, kde se nachází i ostrov   . Panovaly tam   přírodní podmínky pro pěstování plodin jako pšenice, fíky či vinná réva. Na Krétě vládl král   , podle něj se první období starověkého Řecka nazývá   . Vznikala tam města, z nichž nejznámější je   , hlavním centrem dění byly   , kvůli své rozloze zapříčinily vznik pověstí o labyrintu, jako například té o   . Úroda byla na jednom místě v paláci a rozdělovala se bezplatně mezi obyvatele – tomu se říká   hospodářství. Mínojská civilizace zanikla pravděpodobně po vpádu   do měst oslabenými   .

Druhá světová válka: osobnosti

Franklin Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt se narodil 30. ledna 1882 v   . Vystudoval Harvard a poté   na Kolumbijské universitě. Ve svých 39 letech onemocněl   a částečně ochrnul. V roce 1932 se stal   kandidátem na prezidenta USA a představil svůj plán na řešení hospodářské krize   .
Prezidentské volby   a do prezidentské funkce byl pak zvolen ještě   . Po začátku   světové války podporoval   a po útoku na   rozhodl o vstupu USA do války. Sám se účastnil jednání   . Konce války se však nedožil, zemřel těsně před jejím koncem v dubnu   .

Hmyz s proměnou nedokonalou

Hmyz s proměnou nedokonalou

Hmyz s proměnou nedokonalou je umělým vymezením skupin hmyzu, u nichž mladý jedinec (larva) vypadá   dospělec. Často žije i obdobným způsobem života,   rozmnožovat. V životě hmyzu s nedokonalou proměnou   stádium kukly. Mezi hmyz s proměnou dokonalou patří např.   .

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat