Příběhy

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída:   Vše6.7.8.9.

Biologie

Neživá příroda
Horniny a minerály
Systém a zástupci minerálů
Usazené horniny
Vnější geologické děje
Vnitřní geologické děje
Vznik a vývoj života na Zemi
Houby a lišejníky
Obecně o houbách
Skupiny a zástupci hub
Lišejníky
Rostliny
Stavba a funkce těla rostlin, kořen
Stonek, list, vegetativní rozmnožování
Květ a květenství, opylení a oplození   
Plody, semena a jejich šíření
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité
Růžovité, bobovité
Miříkovité, hluchavkovité
Lilkovité, hvězdnicovité
Čeledi jednoděložných rostlin
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře
Byliny v lese, keřové patro
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
Okrasné a pokojové rostliny
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Užitkové rostliny tropů a subtropů
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Živočichové
Žahavci
Měkkýši
Pavoukovci
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou
Hmyz s proměnou dokonalou
Ryby
Ptáci
Hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
Sovy, dravci a další
Pěvci
Savci
Šelmy
Hlodavci a zajícovci
Sudokopytníci, kytovci
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti
Člověk
Kostra
Dýchací soustava
Cévní soustava
Srdce a cévy
Lymfatická soustava a imunita
Trávicí soustava
Vylučovací soustava
Kůže
Žlázy s vnitřním vyměšováním   
Nervová soustava   
Smysly
Zrak
Sluch a další smysly
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby
Ekologie
Úvod do ekologie  Nový obsah
Abiotické faktory  Nový obsah
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná a živočišná buňka
Genetika
Dědičnost a rozmnožování, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy
Typy znaků, dědičné choroby
Praktické využití genetiky
Genetika – shrnutí
Mikrobiologie
Viry
Bakterie
Prvoci   
Prvoci

Chemie

Anorganická chemie
Alkalické kovy  Nový obsah
Kovy alkalických zemin  Nový obsah

Dějepis

Pravěk
Starověk
Staroorientální despocie
Starověké Řecko
Středověk (český)
Raný středověk
První státy
Přemyslovská knížata
Vrcholný středověk
Nástup Lucemburků
Pozdní středověk
Husitské války
Středověk (obecné dějiny)
Raný středověk
První státy
Raný novověk (český)
Tereziánské a josefínské reformy
20. století
První světová válka
Vznik Československa
Druhá světová válka
Druhá světová válka: osobnosti
Československo po druhé světové válce
Vývoj socialismu v ČSR
Padesátá a šedesátá léta
Období normalizace
Prezidenti ČSR
Průřez historií
Vládnoucí dynastie v českých zemích

Fyzika

Mechanika
Kinematika  Nový obsah

Ukázky

Polní plodiny

Okopaniny

Lilek brambor pochází z   . Zde původní obyvatelé pěstovali brambory   Evropanů. Lilek brambor se do Evropy dostal   století. Nejprve se pěstoval jako   , až později se přišlo na to, že se dají konzumovat jeho   . V nich je množství   , který rostlině slouží jako   . Pomocí hlíz se brambory   (nepohlavně) rozmnožují. Když rostlina vytvoří novou hlízu a my ji pak zasadíme,   se odrůda bramboru.

Trávicí soustava

Sliny

Sliny vznikají   . Odtud putují do ústní dutiny, v níž   zpracovávají potravu. Obsahují enzym ptyalin, který štěpí škrob na   . Také v nich je obsažen antibakteriální lysozym a vápenaté kationty (   ), které vyrovnávají pH v ústech a remineralizují zubní   .

První státy

Vrchol Francké říše

Nástupcem Pipina Krátkého byl jeho syn a nejslavnější panovník z rodu     . Za jeho vlády dosáhla Francká říše své největší rozlohy a Karel byl v roce   korunován papežem Lvem III. na   . Společně s obnovením císařství v západní Evropě se také začalo šířit   . Během jeho vlády došlo k obrovskému kulturnímu rozmachu, období jeho vlády je proto také nazýváno jako   . Po jeho smrti se už neobjevil podobně schopný panovník, a proto byla Francká říše v roce 843 rozdělena   smlouvou mezi   vnuky Karla Velikého. Jednalo se o   říši,   říši a Lotharingii.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence