Biologie

Neživá příroda
              Stavba Země Více 
              Horniny a minerály Více 
                          Minerály a jejich vlastnosti
                          Systém a zástupci minerálů
                          Horniny
                          Usazené horniny
                          Vyvřelé horniny
                          Přeměněné horniny
              Vnější geologické děje
                          Vnější geologické děje: příklady
              Vnitřní geologické děje
              Půdy
              Vznik a vývoj života na Zemi
Houby a lišejníky
              Obecně o houbách
              Skupiny a zástupci hub
              Lišejníky
Rostliny
              Stavba a funkce těla rostlin, kořen
              Stonek, list, vegetativní rozmnožování Více 
              Květ a květenství, opylení a oplození Více 
              Plody, semena a jejich šíření Více 
              Řasy
              Mechorosty
              Plavuně, kapradiny a přesličky
              Nahosemenné rostliny
              Krytosemenné rostliny – čeledi
                          Pryskyřníkovité, brukvovité
                          Růžovité, bobovité
                          Miříkovité, hluchavkovité
                          Lilkovité, hvězdnicovité
                          Čeledi jednoděložných rostlin
                          Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
              Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
                          Listnaté stromy a keře
                          Byliny v lese, keřové patro
                          Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody
                          Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
                          Okrasné a pokojové rostliny
                          Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
                          Polní plodiny
                          Užitkové rostliny tropů a subtropů
                          Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Živočichové
              Žahavci
              Ploštěnci
              Hlístice
              Měkkýši
              Kroužkovci
              Pavoukovci
              Korýši
              Hmyz
                          Hmyz s proměnou nedokonalou
                          Hmyz s proměnou dokonalou
              Bezobratlí: mix
              Paryby
              Ryby
                          Exotické ryby
              Obojživelníci
              Plazi
              Ptáci
                          Hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
                          Sovy, dravci a další
                          Pěvci
                          Exotičtí ptáci
                          Hlasy ptáků
              Savci
                          Savci obecně, vejcorodí, vačnatci
                          Šelmy
                          Hlodavci a zajícovci
                          Sudokopytníci, kytovci
                          Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti
                          Stopy savců
                          Exotičtí savci
              Zvířata na statku
              Živočichové: zajímavosti
                          Čím se živí bezobratlí
                          Čím se živí exotičtí plazi
                          Čím se živí exotičtí ptáci
                          Čím se živí exotické ryby a paryby
                          Čím se živí exotičtí savci
                          Čím se živí naše ryby
                          Čím se živí naši ptáci
                          Čím se živí naši savci
                          Kde žijí naši savci
                          Zvířata váhy
Člověk
              Kostra
              Svalstvo
              Dýchací soustava
              Cévní soustava Více 
                          Krev
                          Srdce a cévy
              Lymfatická soustava a imunita
              Trávicí soustava
              Výživa a metabolismus
              Vylučovací soustava
              Kůže
              Žlázy s vnitřním vyměšováním Více 
              Nervová soustava Více 
              Smysly
                          Zrak
                          Sluch a další smysly
              Rozmnožování člověka
                          Pohlavní soustava muže a ženy
                          Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby
              Vývoj lidského jedince
Zdraví
              Onemocnění, prevence, léčba
              První pomoc
              Životní styl
              Závislosti
Ekologie
              Úvod do ekologie
              Abiotické faktory
              Biotické faktory
Ochrana životního prostředí
              Ochrana území a druhů
              Ovzduší a klima
Obecná biologie
              Buňka
                          Rostlinná buňka
                          Živočišná buňka
                          Rostlinná a živočišná buňka
Genetika
              Dědičnost a rozmnožování, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy
              Typy znaků, dědičné choroby
              Praktické využití genetiky
              Genetika – shrnutí
Mikrobiologie
              Viry
              Bakterie
              Bakterie, viry
                          Bakteriální a virová onemocnění
              Prvoci Více 

Zeměpis

Zeměpis, pojmy
              Přírodní oblasti a jevy
              Počasí, klima a atmosféra
              Průmysl, nerostné bohatsví a zemědělství
Svět
              Státy kontinenty
              Svět města
              Svět státy (nejvýznamnější)
              Svět státy vlajky
              Svět řeky
              Svět pohoří
              Svět: mix
Evropa
              Evropa státy
              Evropa hlavní města
              Evropa města
              Evropa státy vlajky
              Evropa řeky
              Evropa moře
              Evropa hory
              Evropské jazyky
Afrika
              Afrika státy
              Afrika města
              Afrika řeky
Asie
              Asie státy
              Asie řeky
              Asie hory
              Asie města
Jižní Amerika
              Jižní Amerika státy
              Jižní Amerika města
Severní Amerika
              Severní Amerika státy
              Severní Amerika města
              Severní Amerika řeky
ČR administrativní dělení
              ČR kraje
              ČR města
              ČR okresy
ČR příroda
              ČR řeky
              ČR hory
              ČR CHKO a NP
              ČR povrch
Slovensko
              Slovensko města
              Slovensko řeky
Německo
              Německo spolkové země
              Německo města
Rakousko
              Rakousko spolkové země
USA
              USA státy
              USA města
Mapy
              Turistické mapy
              Tematické mapy
              Vrstevnice
              Historické mapy

Chemie

Laboratorní vybavení
              Laboratorní vybavení: foto
              Laboratorní vybavení: popis
Prvky
              Značky chemických prvků
              Periodická tabulka: mix
              Vlastnosti prvků 1. skupiny
              Vlastnosti prvků 2. skupiny
              Elektronová konfigurace
              s-prvky
              p-prvky
              d-prvky
              Určování oxidovaných a redukovaných prvků
Názvosloví
              Triviální názvy
                          Triviální názvy
              Organická chemie
                          Uhlovodíky
                          Deriváty uhlovodíků
                          Plasty
Anorganická chemie
              Alkalické kovy
              Kovy alkalických zemin
              Halogenidy
                          Halogenidy: názvosloví
              Oxidy
                          Oxidy: Názvosloví
              Ionty
                          Kationty
                          Anionty
Binární sloučeniny
              Sulfidy
Kyseliny a soli
              Názvosloví kyselin
              Názvosloví solí
Biochemie
              Lipidy
              Sacharidy
              Reakce v živých organizmech: dýchání, fotosyntéza, kvašení
              Proteiny a enzymy
              Nukleové kyseliny
              Vitaminy
              Alkaloidy a návykové látky

Dějepis

Pravěk
Starověk
              Staroorientální despocie
              Starověké Řecko
              Starověký Řím
Středověk (český)
              Raný středověk
                          První státy
                          Přemyslovská knížata
              Vrcholný středověk
                          Poslední Přemyslovci
                          Nástup Lucemburků
              Pozdní středověk
                          Husitské války
Středověk (obecné dějiny)
              Raný středověk
                          První státy
Raný novověk (český)
              Tereziánské a josefínské reformy
Raný novověk (obecné dějiny)
              Zámořské objevy
              Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
19. století (obecné dějiny)
              Průmyslová revoluce
20. století
              První světová válka
              Vznik Československa
              Poválečný vývoj ve světě
              Druhá světová válka
              Československo po druhé světové válce
              Vývoj socialismu v ČSR
                          Padesátá a šedesátá léta
                          Období normalizace
                          Osobnosti politiky
                          Osobnosti kultury
              Prezidenti ČSR
              Osobnosti první republiky (kultura)
Umění
              Barokní architektura
              Gotická architektura
              Prvky architektury
              Renesanční architektura
              Gotika
              Románský sloh
Průřez historií
              Vynálezy
              Osobnosti
              Nejvýznamnější události
              České dějiny

Výchova k občanství

Právo a instituce
              Listina základních práv a svobod
              Instituce EU
              Ústava ČR
Argumentační fauly
              Odvolávání se na autority
Společenské návyky
              Třídění odpadů

Fyzika

Elektřina
              Elektrické obvody
              Elektrostatika
Mechanika
              Páky a kladky
              Kinematika
Newtonovy pohybové zákony
              Zákon setrvačnosti
Skládání sil
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence