Rozhodovačka

Základní a rychlé cvičení na procvičení znalostí. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Biologie

Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka   
Viry   
Bakterie   
Prvoci   
Houby a lišejníky
Obecně o houbách   
Lišejníky   
Houby a lišejníky: mix
Rostliny
Stavba a funkce těla rostlin, kořen   
Stonek, list, vegetativní rozmnožování   
Květ a květenství, opylení a oplození   
Plody, semena a jejich šíření   
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Mechorosty   
Plavuně, kapradiny a přesličky   
Nahosemenné rostliny   
Živočichové
Žahavci   
Ploštěnci   
Hlístice   
Měkkýši   
Pavoukovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix
Obojživelníci   
Plazi   
Savci
Savci obecně, vejcorodí, vačnatci   
Šelmy   
Hlodavci a zajícovci   
Sudokopytníci, kytovci   
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti   
Savci: mix
Živočichové: zajímavosti
Čím se živí bezobratlí
Čím se živí exotičtí plazi
Čím se živí exotičtí ptáci
Čím se živí exotické ryby a paryby
Čím se živí exotičtí savci
Čím se živí naše ryby
Čím se živí naši ptáci
Čím se živí naši savci
Kde žijí naši savci
Člověk
Kostra   
Svalstvo   
Cévní soustava
Krev   
Srdce, cévy, krevní oběh   
Lymfatická soustava a imunita   
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Výživa a metabolismus   
Vylučovací soustava   
Kůže   
Žlázy s vnitřním vyměšováním   
Nervová soustava   
Smysly
Zrak   
Sluch a další smysly   
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy   
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby   
Lidské tělo: mix
Vývoj lidského jedince
Zdraví
Životní styl
Výživa
Závislostní chování
Onemocnění, prevence, léčba
Dospívání a reprodukční zdraví
Léky a léčiva
Krizové situace, mimořádné události
První pomoc
Genetika
Typy znaků, dědičné choroby
Ochrana životního prostředí
Ochrana území a druhů
Ovzduší a klima
Voda, krajina, produkce potravin
Odpady, životní prostředí a zdraví člověka
Ochrana životního prostředí: mix
Geologie
Stavba Země   
Horniny a minerály   
Minerály a jejich vlastnosti
Systém a příklady minerálů
Usazené horniny
Vyvřelé horniny
Přeměněné horniny
Horniny: mix
Vnější geologické děje   
Vnitřní geologické děje   
Půdy   
Vznik a vývoj života na Zemi   
Geologická stavba Česka   
Geologie: mix

Zeměpis

Svět
Svět státy (nejvýznamnější)
Populace států světa
Náboženství ve světě
Zaměstnanost v odvětvích
Evropa
Evropské jazyky
Mapy
Turistické mapy

Chemie

Úvod do chemie, bezpečnost
Bezpečnost
Obecná chemie
Vlastnosti látek, skupenství
Atom, prvky, periodická soustava prvků
Chemická vazba, molekuly, ionty
Prvky, molekuly a počet částic
Chemické reakce
Úvod do chemických reakcí
Vyčíslování rovnic
Základní chemické výpočty
Látkové množství, molární hmotnost
Látková koncentrace
Hmotnostní zlomek
Anorganická chemie
Dusík, síra, fosfor, uhlík
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemin
Halogenidy
Oxidy
Kyseliny a hydroxidy
Kyselost a zásaditost roztoků, pH
Organická chemie
Úvod do organické chemie
Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)
Uhlovodíky
Pohonné hmoty, doprava a životní prostředí
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků
Alkoholy, fenoly
Karboxylové kyseliny
Plasty
Biochemie
Lipidy
Sacharidy
Reakce v živých organizmech: dýchání, fotosyntéza, kvašení
Proteiny a enzymy
Nukleové kyseliny
Vitaminy
Alkaloidy a návykové látky
Chemie v běžném životě
Kuchyně, potravinářství

Dějepis

Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
Středověk (český)
Raný středověk
Přemyslovská knížata
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Pozdní středověk
Husitské války
Středověk (obecné dějiny)
Raný středověk
Raný novověk (český)
Předbělohorská doba
České stavovské povstání
Vláda Marie Terezie a Josefa II
Doba předbělohorská
Raný novověk (obecné dějiny)
Zámořské objevy
Vznik USA
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
19. století (obecné dějiny)
Asie
Evropa po roce 1848
Průmyslová revoluce
Občanská válka v USA
20. století
První světová válka
Vznik Československa
Poválečný vývoj ve světě
Druhá světová válka
Dekolonizace
Druhá polovina 20. století
Izrael a Palestina

Rozvoj osobnosti

Právo a instituce
Listina základních práv a svobod
Instituce EU
Ústava ČR

Fyzika

Skládání sil
Typy sil
Newtonovy pohybové zákony
Zákon setrvačnosti
Zákon síly
Zákon akce a reakce
Práce, výkon, energie
Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie
Děje v ideálních plynech
Elektřina
Elektrostatika
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence