Rozhodovačka

Základní a rychlé cvičení na procvičení znalostí. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Biologie

Neživá příroda
Stavba Země   
Horniny a minerály   
Minerály a jejich vlastnosti
Systém a zástupci minerálů
Usazené horniny
Vyvřelé horniny
Přeměněné horniny
Vnější geologické děje  Nový obsah   
Vnitřní geologické děje   
Půdy   
Vznik a vývoj života na Zemi  Nový obsah   
Geologická stavba Česka  Nový obsah   
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka  Nový obsah   
Viry   
Bakterie   
Prvoci   
Houby a lišejníky
Obecně o houbách   
Lišejníky   
Rostliny
Stavba a funkce těla rostlin, kořen   
Stonek, list, vegetativní rozmnožování   
Květ a květenství, opylení a oplození   
Plody, semena a jejich šíření   
Mechorosty   
Plavuně, kapradiny a přesličky   
Nahosemenné rostliny   
Živočichové
Ploštěnci
Hlístice
Měkkýši   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou  Nový obsah
Plazi
Savci
Savci obecně, vejcorodí, vačnatci
Šelmy   
Hlodavci a zajícovci   
Sudokopytníci, kytovci   
Živočichové: zajímavosti
Čím se živí bezobratlí
Čím se živí exotičtí plazi
Čím se živí exotičtí ptáci
Čím se živí exotické ryby a paryby
Čím se živí exotičtí savci
Čím se živí naše ryby
Čím se živí naši ptáci
Čím se živí naši savci
Člověk
Kostra   
Svalstvo   
Cévní soustava
Krev  Nový obsah   
Srdce, cévy, krevní oběh   
Lymfatická soustava a imunita   
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Výživa a metabolismus   
Vylučovací soustava   
Kůže   
Žlázy s vnitřním vyměšováním   
Nervová soustava   
Smysly
Zrak   
Sluch a další smysly   
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy   
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby   
Vývoj lidského jedince
Zdraví
Životní styl
Výživa
Závislostní chování
Onemocnění, prevence, léčba
Dospívání a reprodukční zdraví
Léky a léčiva
Krizové situace, mimořádné události  Nový obsah
První pomoc
Genetika
Typy znaků, dědičné choroby
Ochrana životního prostředí
Ochrana území a druhů
Ovzduší a klima
Voda, krajina, produkce potravin
Odpady, životní prostředí a zdraví člověka

Zeměpis

Svět
Svět státy (nejvýznamnější)
Populace států světa
Náboženství ve světě
Zaměstnanost v odvětvích
Evropa
Evropské jazyky
Mapy
Turistické mapy

Chemie

Úvod do chemie, bezpečnost
Bezpečnost
Obecná chemie
Vlastnosti látek, skupenství  Nový obsah
Atom, prvky, periodická soustava prvků
Chemická vazba, molekuly, ionty
Příklady iontů
Kationty
Anionty
Chemické reakce
Úvod do chemických reakcí
Vyčíslování rovnic
Periodická soustava prvků
Elektronová konfigurace
Anorganická chemie
Dusík, síra, fosfor, uhlík
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemin
Halogenidy
Oxidy
Sulfidy
Kyseliny a hydroxidy
Kyselost a zásaditost roztoků, pH
Organická chemie
Úvod do organické chemie  Nový obsah
Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)  Nový obsah
Uhlovodíky  Nový obsah
Pohonné hmoty, doprava a životní prostředí  Nový obsah
Plasty
Biochemie
Lipidy
Sacharidy
Reakce v živých organizmech: dýchání, fotosyntéza, kvašení
Proteiny a enzymy
Nukleové kyseliny
Vitaminy
Alkaloidy a návykové látky

Dějepis

Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
Středověk (český)
Raný středověk
Přemyslovská knížata  Nový obsah
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Pozdní středověk
Husitské války
Středověk (obecné dějiny)
Raný středověk  Nový obsah
Raný novověk (obecné dějiny)
Zámořské objevy
Vznik USA  Nový obsah
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války  Nový obsah
19. století (obecné dějiny)
Asie
Evropa po roce 1848
Průmyslová revoluce  Nový obsah
Občanská válka v USA  Nový obsah
20. století
První světová válka  Nový obsah
Vznik Československa  Nový obsah
Poválečný vývoj ve světě
Druhá světová válka  Nový obsah
Dekolonizace  Nový obsah
Druhá polovina 20. století
Izrael a Palestina  Nový obsah

Rozvoj osobnosti

Právo a instituce
Listina základních práv a svobod
Instituce EU
Ústava ČR

Fyzika

Skládání sil
Newtonovy pohybové zákony
Zákon setrvačnosti
Zákon síly  Nový obsah
Elektřina
Elektrostatika
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence