Biologie

Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Úvod do biologie, znaky živých soustav   
Buňka
Buňka obecně   
Buněčný cyklus, dělení buněk
Mikrobiologie
Viry   
Bakterie   
Prvoci   
Genetika
Typy znaků, dědičné choroby   
Astrobiologie
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Les
Les obecně   
Houby a rostliny v lese   
Živočichové v lese   
Les: mix
Louka, pastvina
Pole
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata
Podnebné pásy a biomy   
Houby a lišejníky
Houby obecně   
Lišejníky   
Houby a lišejníky: mix
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Rostliny obecně, kořen   
Stonek, list, vegetativní rozmnožování   
Květ a květenství, opylení a oplození   
Plody, semena a jejich šíření   
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Výtrusné rostliny
Řasy   
Mechorosty   
Plavuně, kapradiny a přesličky   
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité   
Růžovité, bobovité   
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Polní plodiny a plevele   
Masožravé rostliny   
Živočichové
Živočichové obecně
Části těla živočichů
Bezobratlí živočichové
Žahavci   
Ploštěnci   
Hlístice   
Měkkýši
Měkkýši obecně, plži   
Mlži, hlavonožci   
Měkkýši: mix
Pavoukovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix
Čím se živí bezobratlí
Obratlovci
Obojživelníci   
Plazi   
Ptáci
Čím se živí exotičtí ptáci
Čím se živí ptáci Česka
Savci
Savci obecně, vejcorodí, vačnatci   
Šelmy   
Hlodavci a zajícovci   
Sudokopytníci, kytovci   
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti   
Savci: mix
Čím se živí exotičtí savci
Čím se živí savci Česka
Kde žijí savci Česka
Člověk
Úvod do biologie člověka, tkáně
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kostra obecně   
Kosti v těle   
Kostra a klouby: mix
Svalstvo   
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Oběhová soustava
Krev   
Srdce, cévy, krevní oběh   
Oběhová soustava: mix
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Vylučovací soustava   
Kůže   
Soustavy řídící tělo, smysly
Lymfatická soustava a imunita   
Hormonální soustava   
Nervová soustava   
Smysly
Zrak   
Sluch a další smysly   
Smysly: mix
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže   
Pohlavní soustava ženy   
Pohlavní soustava muže a ženy: mix   
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby   
Pohlavní soustava: mix
Lidské tělo: mix
Vývoj lidského jedince
Zdraví
První pomoc
První pomoc obecně, stavy ohrožující život   
Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví   
První pomoc: mix
Krizové situace, mimořádné události
Životní styl
Výživa a metabolizmus   
Závislostní chování
Onemocnění, prevence, léčba
Dospívání a reprodukční zdraví
Léky a léčiva
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Živá a neživá příroda, ekosystémy
Potravní řetězce a vztahy   
Abiotické faktory (podmínky života na Zemi – neživá příroda)
Ochrana životního prostředí
Ochrana území a druhů
Ovzduší a klima
Voda, krajina, produkce potravin
Odpady, životní prostředí a zdraví člověka
Ochrana životního prostředí: mix
Geologie (neživá příroda)
Stavba Země   
Minerály a horniny
Minerály a jejich vlastnosti   
Systém a příklady minerálů   
Usazené horniny   
Vyvřelé horniny   
Přeměněné horniny   
Horniny: mix
Minerály a horniny: mix
Geologické děje
Vnější geologické děje   
Vnitřní geologické děje   
Půdy   
Geologická období   
Geologická stavba Česka   
Geologie: mix

Zeměpis

Svět
Svět státy (nejvýznamnější)
Populace států světa
Náboženství ve světě
Zaměstnanost v odvětvích
Evropa
Evropské jazyky
Mapy
Turistické mapy

Chemie

Úvod do chemie, bezpečnost
Bezpečnost   
Obecná chemie
Vlastnosti látek, skupenství   
Atom, prvky, periodická soustava prvků   
Elektronová konfigurace, kvantová čísla   
Chemická vazba, molekuly, ionty   
Prvky, molekuly a počet částic
Chemické reakce
Úvod do chemických reakcí   
Vyčíslování rovnic
Redoxní reakce   
Chemické reakce: mix
Základní chemické výpočty
Látkové množství, molární hmotnost
Látková koncentrace
Hmotnostní zlomek
Anorganická chemie
Vzácné plyny, halogeny
Dusík, síra, fosfor, uhlík
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix
Přechodné (a další) kovy
Přechodné kovy 3.–7. skupiny
Přechodné kovy 8.–12. skupiny
Přechodné kovy: mix
Halogenidy   
Oxidy   
Kyseliny a hydroxidy
Kyselost a zásaditost roztoků, pH
Organická chemie
Úvod do organické chemie
Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)
Reakce v organické chemii, indukční a mezomerní efekt
Uhlovodíky
Alifatické uhlovodíky – (cyklo)alkany/alkeny/alkyny   
Aromatické uhlovodíky   
Uhlovodíky: mix
Pohonné hmoty
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků
Alkoholy, fenoly, ethery
Aldehydy, ketony
Karboxylové kyseliny
Deriváty karboxylových kyselin
Plasty
Biochemie
Lipidy
Sacharidy
Reakce v živých organizmech: dýchání, fotosyntéza, kvašení
Proteiny a enzymy
Nukleové kyseliny
Vitaminy
Alkaloidy a návykové látky
Chemie v běžném životě
Kuchyně, potravinářství
Léky a léčiva

Dějepis

Pravěk
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
Středověk (český)
Raný středověk
První státy
Přemyslovská knížata
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Lucemburkové
Pozdní středověk
Husitské války
Středověk (obecné dějiny)
Raný středověk
Vrcholný středověk
Život ve středověku
Pozdní středověk
Stoletá válka
Raný novověk (český)
Předbělohorská doba
České stavovské povstání
Doba předbělohorská
Pobělohorské období
Třicetiletá válka a rekatolizace
Vláda Marie Terezie a Josefa II.
Raný novověk (obecné dějiny)
Zámořské objevy
Třicetiletá válka a rekatolizace
Anglická revoluce
Vznik USA
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
19. století (české)
Čechy v 19. století
19. století (obecné dějiny)
Asie
Evropa po roce 1848
Rusko a Polsko v 19. století
Rusko a Polsko v 19. století
Průmyslová revoluce
Občanská válka v USA
20. století
První polovina 20. století
První světová válka
Vznik Československa
Druhá světová válka
Druhá polovina 20. století
Poválečný vývoj ve světě
Dekolonizace
Izrael a Palestina

Rozvoj osobnosti

Právo a instituce
Listina základních práv a svobod
Instituce EU
Ústava ČR

Fyzika

Jednotky a veličiny
Převody jednotek
Zápis čísel
Síly
Typy sil
Skládání sil
Newtonův gravitační zákon
Tíha a tíhová síla
Pohyb těles
Pohyb po kružnici
Newtonovy pohybové zákony
Zákon setrvačnosti
Zákon síly
Zákon akce a reakce
Keplerovy zákony
1. Keplerův zákon
2. Keplerův zákon
3. Keplerův zákon
Hybnost
Mechanika
Kmitání, vlnění, oscilace
Práce, výkon, energie
Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie
Práce
Termodynamika
Děje v ideálních plynech
Elektřina
Elektrostatika
Kondenzátory
Rezistory
Optika
Světlo základy
Lom světla a čočky
Odraz světla a zrcadla
Index lomu
Snellův zákon
Tělesa a látky
Skupenství
Přeměny skupenství
Vesmír
Sluneční soustava
Vesmír obecně
Vesmír: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence