Rozhodovačka – 3. střední škola

Základní a rychlé cvičení na procvičení znalostí. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Vybrána třída: 3. střední škola (široký výběr)

Biologie

Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Úvod do biologie, znaky živých soustav   
Astrobiologie
Buňka
Buňka obecně   
Buněčný cyklus, dělení buněk   
Mikrobiologie
Viry   
Bakterie   
Genetika
Dědičnost a rozmnožování   
Nukleové kyseliny, proteosyntéza   
Projevy a dědičnost znaků, křížení   
Typy znaků, dědičné choroby   
Houby a lišejníky
Houby obecně   
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Rostliny obecně, kořen   
Stonek, list, vegetativní rozmnožování   
Květ a květenství, opylení a oplození   
Plody, semena a jejich šíření   
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Řasy   
Mechorosty   
Plavuně, kapradiny a přesličky   
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Masožravé rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité   
Růžovité, bobovité   
Miříkovité, hluchavkovité   
Lilkovité, hvězdnicovité   
Vyšší dvouděložné: mix
Čeledi jednoděložných rostlin   
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Žahavci   
Měkkýši
Měkkýši obecně, plži   
Mlži, hlavonožci   
Měkkýši: mix
Pavoukovci   
Stonožkovci
Korýši   
Hmyz
Hmyz s proměnou dokonalou   
Obratlovci
Paprskoploutvé ryby   
Obojživelníci   
Plazi   
Savci
Savci obecně, vejcorodí, vačnatci   
Šelmy   
Sudokopytníci, kytovci   
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti   
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kostra obecně   
Kosti v těle   
Kostra a klouby: mix
Svalstvo   
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Oběhová soustava
Krev   
Srdce, cévy, krevní oběh   
Oběhová soustava: mix
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Kůže   
Soustavy řídící tělo, smysly
Lymfatická soustava a imunita   
Nervová soustava   
Smysly
Zrak   
Smysly: mix
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže   
Pohlavní soustava ženy   
Pohlavní soustava muže a ženy: mix   
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby   
Rozmnožování člověka: mix
Lidské tělo: mix
Zdraví
První pomoc
První pomoc obecně, stavy ohrožující život   
Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví   
První pomoc: mix
Onemocnění, prevence, léčba
Dospívání a reprodukční zdraví
Lékárnička
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Ekologie jako věda, ekosystémy: pokročilejší souvislosti   
Potravní řetězce a vztahy   
Koloběhy látek v přírodě   
Úvod do ekologie: mix
Vztahy s neživou přírodou
Abiotické faktory   
Biotické faktory   
Ekologie: mix
Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí: mix
Geologie (neživá příroda)
Geologická období   

Zeměpis

Svět
Svět státy (nejvýznamnější)
Populace států světa
Náboženství ve světě
Zaměstnanost v odvětvích
Svět státy vlajky
Svět: mix
Evropa
Evropské jazyky
Právo a instituce
Listina základních práv a svobod
Instituce EU
Ústava ČR

Chemie

Obecná chemie
Látky a částice
Atom, prvky   
Radioaktivita   
Elektronová konfigurace, kvantová čísla   
Chemická vazba, molekuly, ionty   
Prvky, molekuly a počet částic   
Chemické reakce
Úvod do chemických reakcí   
Chemické reakce: mix
Elektrochemie   
Kyselost a zásaditost roztoků, pH   
Chemické výpočty
Látkové množství, molární hmotnost   
Látková koncentrace   
Hmotnostní zlomek   
Výpočty z chemických vzorců   
Chemické výpočty: mix
Anorganická chemie
Prvky tematicky
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Prvky dle skupin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix
Přechodné kovy
Přechodné kovy 3.–7. skupiny
Přechodné kovy 8.–12. skupiny
Přechodné kovy: mix
Organická chemie
Organická chemie obecně
Úvod do organické chemie   
Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)   
Reakce v organické chemii, indukční a mezomerní efekt   
Uhlovodíky
Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny   
Aromatické uhlovodíky   
Uhlovodíky: mix
Deriváty uhlovodíků
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků
Alkoholy, fenoly, ethery
Aldehydy, ketony
Karboxylové kyseliny
Deriváty karboxylových kyselin
Deriváty uhlovodíků: mix
Biochemie
Přírodní látky
Lipidy
Sacharidy
Proteiny a enzymy
Nukleové kyseliny
Vitaminy
Alkaloidy a návykové látky
Skupiny přírodních látek: mix
Reakce v živých organizmech
Fotosyntéza
Reakce v živých organizmech: mix
Chemie v praxi
Bezpečnost, laboratorní vybavení
Bezpečnost   
Laboratorní vybavení
Chemie v životě
Kuchyně, potravinářství
Pohonné hmoty

Dějepis

Středověk
Raný středověk
Přemyslovská knížata
Raný novověk
Zámořské objevy a světové dějiny v novověku
Vznik USA
19. století
Asie
Evropa po roce 1848
Evropa v 19. století
Vývoj v Evropě po roce 1848
19. století ve světě
USA v 19. století
Občanská válka v USA
20. století
Světové války
První světová válka
Nacismus a fašismus
Holocaust
Československo
Vznik Československa
Protektorát
Soudobé dějiny
Dekolonizace
Izrael a Palestina

Fyzika

Jednotky a veličiny
Zápis čísel
Stavba a vlastnosti látek
Termika, termodynamika, molekulová fyzika
Děje v ideálních plynech   
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Zrychlení   
Pohyb po kružnici
Dynamika (příčiny pohybu)
Skládání sil   
Newtonovy pohybové zákony
Zákon setrvačnosti   
Newtonův gravitační zákon
Tíha a tíhová síla
Hybnost
Moment síly   
Práce, výkon, energie
Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie
Účinnost a příkon
Mechanické kmitání a vlnění
Vlnění: pojmy
Kmitání, vlnění, oscilace
Elektřina a magnetismus
Elektrický proud v látkách
Odpor vodiče
Vodiče a izolanty
Ohmův zákon pro část obvodu
Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat
Elektrické obvody
Rezistory
Kondenzátory
Elektrostatika
Optika
Odraz a lom světla
Lom světla a čočky
Odraz světla a zrcadla
Index lomu
Snellův zákon
Vesmír
Sluneční soustava
Keplerovy zákony
1. Keplerův zákon
2. Keplerův zákon
3. Keplerův zákon
Vesmír obecně
Vesmír: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence