Téma
Biologie: Obecná biologie, mikrobiologie, genetika 0 / 34 0 / 45
Biologie: Podle prostředí (ekologický přírodopis) 0 / 13
Biologie: Houby a lišejníky 0 / 13
Biologie: Rostliny 0 / 123 0 / 11
Biologie: Živočichové 2 / 175 0 / 18
Biologie: Člověk 7 / 121 0 / 33
Biologie: Zdraví 0 / 40 0 / 294
Biologie: Ekologie a ochrana životního prostředí 0 / 17
Biologie: Geologie (neživá příroda) 0 / 32
Biologie: Biologická olympiáda 2023/2024 0 / 18
Zeměpis: Zeměpis, pojmy 0 / 11
Zeměpis: Svět 1 / 45 0 / 5
Zeměpis: Evropa 3 / 45
Zeměpis: Afrika 0 / 20
Zeměpis: Asie 1 / 18
Zeměpis: Jižní Amerika 0 / 4
Zeměpis: Severní Amerika 0 / 12
Zeměpis: ČR administrativní dělení 1 / 17
Zeměpis: ČR příroda 2 / 24
Zeměpis: Slovensko 0 / 8
Zeměpis: Německo 0 / 6
Zeměpis: Rakousko 0 / 2
Zeměpis: USA 0 / 7
Zeměpis: Mapy 0 / 3 0 / 66
Zeměpis: Právo a instituce 0 / 5
Chemie: Obecná chemie 0 / 34
Chemie: Periodická tabulka prvků 2 / 24
Chemie: Anorganická chemie 0 / 51
Chemie: Organická chemie 0 / 17
Chemie: Biochemie 1 / 7 0 / 18
Chemie: Chemie v praxi 0 / 14
Dějepis: Pravěk a starověk 1 / 17 0 / 36
Dějepis: Středověk 3 / 17 0 / 42
Dějepis: Raný novověk 0 / 15 0 / 12
Dějepis: 19. století 0 / 11
Dějepis: 20. století 1 / 35 0 / 69
Dějepis: Umění 0 / 15
Dějepis: Průřez historií 0 / 16 0 / 6
Dějepis: Dějepisné pojmy a jejich význam 0 / 6
Rozvoj osobnosti: Argumentační fauly 0 / 3
Rozvoj osobnosti: Společenské návyky 0 / 1 0 / 4
Fyzika: Jednotky a veličiny 0 / 49
Fyzika: Stavba a vlastnosti látek 0 / 10
Fyzika: Mechanika 0 / 63 0 / 81
Fyzika: Elektřina a magnetismus 0 / 14 0 / 42
Fyzika: Optika 0 / 9
Fyzika: Vesmír 0 / 7

Obecná biologie, mikrobiologie, genetika

Úvod do biologie, znaky živých soustav

Biologie: pojmy

Biologické obory

Astrobiologie

Buňka obecně

Buňka: pojmy

Součásti buňky na schématech

Viry

Bakterie

Bakterie a viry: mix

Prvoci, protisté

Mikrobiologie: mix

Dědičnost a rozmnožování

Nukleové kyseliny, proteosyntéza

Typy znaků, dědičné choroby

Praktické využití genetiky

Genetika: mix

Rostliny

Rostliny obecně, kořen

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Květ a květenství, opylení a oplození

Plody, semena a jejich šíření

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Řasy

Mechorosty

Plavuně, kapradiny a přesličky

Nahosemenné rostliny

Listnaté stromy a keře

Byliny v lese, keřové patro

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Okrasné a pokojové rostliny

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Polní plodiny a plevele

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Masožravé rostliny

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Jedovaté a léčivé rostliny

Pryskyřníkovité, brukvovité

Růžovité, bobovité

Miříkovité, hluchavkovité

Lilkovité, hvězdnicovité

Vyšší dvouděložné: mix

Čeledi jednoděložných rostlin

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Živočichové

Chování živočichů

Žahavci

Ploštěnci

Hlístice

Měkkýši obecně, plži

Mlži, hlavonožci

Měkkýši: mix

Kroužkovci

Pavoukovci

Stonožkovci

Korýši

Hmyz obecně

Hmyz s proměnou nedokonalou

Hmyz s proměnou dokonalou

Hmyz: mix

Bezobratlí: mix

Paryby

Paprskoploutvé ryby

Obojživelníci

Plazi

Ptáci obecně

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Pěvci

Ptáci: mix

Exotičtí ptáci

Čím se živí exotičtí ptáci

Čím se živí ptáci Česka

Ptačí siluety

Hlasy ptáků

Savci obecně, vejcorodí, vačnatci

Šelmy

Hlodavci a zajícovci

Sudokopytníci, kytovci

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Savci: mix

Stopy savců

Exotičtí savci

Čím se živí exotičtí savci

Čím se živí savci Česka

Kde žijí savci Česka

Čím se živí exotičtí plazi

Čím se živí exotické ryby a paryby

Čím se živí ryby Česka

Váhy zvířat

Člověk

Úvod do biologie člověka, tkáně

Kostra obecně

Kosti v těle

Latinské názvy kostí

Kostra a klouby: mix

Svalstvo

Krev

Srdce, cévy, krevní oběh

Oběhová soustava: mix

Dýchací soustava

Trávicí soustava

Vylučovací soustava

Kůže

Lymfatická soustava a imunita

Hormonální soustava

Nervová soustava

Nervová soustava obecně

Součásti nervové soustavy

Nervová soustava: mix

Zrak

Sluch a další smysly

Smysly: mix

Pohlavní soustava muže

Pohlavní soustava ženy

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Rozmnožování člověka: mix

Lidské tělo: mix

Lidské tělo: pojmy

Vývoj lidského jedince

Původ a vývoj člověka

Zdraví

První pomoc obecně, stavy ohrožující život

Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví

První pomoc: mix

Krizové situace, mimořádné události

Životní styl

Výživa a metabolizmus

Závislostní chování

Onemocnění obecně, prevence

Lékařské obory

Lékárnička

Infekční onemocnění

Civilizační a genetické choroby

Onemocnění, prevence, léčba: mix

Dospívání a reprodukční zdraví

Regulace emocí

Rozpoznávání emocí

Rozpoznávání potřeb

Grafy nálady v čase

Vývoj emocí ve skupině

Zpracování viny

Zpracování studu

Zpracování zranění

Obrany proti emocím

Kognitivní omyly

Asertivita

Obrany, kontakt

Situace ze života

Učební styly

Prioritizace úkolů

Stanovování cílů

Řízení času

Vztahy s rodiči

Vztahy s vrstevníky

Vztahy s prarodiči

Vztahy ve škole

Geologie (neživá příroda)

Stavba Země

Minerály a jejich vlastnosti

Systém a příklady minerálů

Usazené horniny

Vyvřelé horniny

Přeměněné horniny

Horniny: mix

Minerály a horniny: mix

Vnější geologické děje

Vnitřní geologické děje

Půdy

Geologická období

Geologická stavba Česka

Geologie: mix

Svět

Státy a kontinenty

Svět města

Svět státy (nejvýznamnější)

Svět státy vlajky

Svět řeky

Svět pohoří

Svět: mix

Evropa

Evropa státy

Evropa hlavní města

Evropa města

Evropa státy vlajky

Evropa řeky

Evropa moře

Evropa hory

Evropské jazyky

Evropa: mix

Obecná chemie

Vlastnosti látek, skupenství

Směsi

Atom, prvky

Chemická vazba, molekuly, ionty

Prvky, molekuly a počet částic

Příklady iontů

Úvod do chemických reakcí

Vyčíslování rovnic

Chemické reakce: mix

Kyselost a zásaditost roztoků, pH

Látkové množství, molární hmotnost

Výpočty z chemických rovnic

Látková koncentrace

Hmotnostní zlomek

Výpočty z chemických vzorců

Chemické výpočty: mix

Anorganická chemie

Kyslík, vodík, voda a vzduch

Dusík, síra, fosfor, uhlík

Užitné kovy

Alkalické kovy

Kovy alkalických zemin

Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix

Pniktogeny (15. skupina)

Chalkogeny (16. skupina)

Halogeny, vzácné plyny (17. a 18. skupina)

Halogenidy

Oxidy

Sulfidy

Kyseliny a hydroxidy

Soli

Anorganické sloučeniny: mix

20. století

20. století

První světová válka

Svět po první světové válce

Nacismus a fašismus

Holocaust

Druhá světová válka

Svět po druhé světové válce

Příběh československých legionářů

Vznik Československa

Protektorát

Československo po druhé světové válce

Osobnosti první republiky (kultura)

Osobnosti politiky

Osobnosti kultury

Prezidenti ČSR

Sametová revoluce a vývoj po ní

Soudobé dějiny

Dekolonizace

Izrael a Palestina

Asie v 20. století

SSSR

Pád železné opony

Svět v 90. letech a na přelomu tisíciletí

Jednotky a veličiny

Předpony násobků a dílů jednotek

Zápis čísel

Převody jednotek

Jednotky délky: základní

Jednotky hmotnosti: základní

Jednotky času: základní

Jednotky plochy: základní

Jednotky objemu: základní

Jednotky rychlosti

Jednotky hustoty

Jednotky teploty: základní

Jednotky úhlové: základní

Jednotky v mechanice

Jednotky v elektromagnetismu: základní

Opakování všech jednotek

Jednotky lineární: délky, času, hmotnosti...

Jednotky mocninné a kombinované: plocha, objem, hustota...

Jednotky základní

Řecká abeceda

Mechanika

Kinematika (popis pohybu)

Rychlost, dráha, čas

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Grafy pohybu

Poznávání vrhů

Vlastnosti vrhů

Pohyb po kružnici

Typy sil

Skládání sil

Zákon setrvačnosti

Zákon síly

Zákon akce a reakce

Tlak a tlaková síla

Smykové tření

Otáčivé účinky síly

Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie

Práce

Účinnost a příkon

Páky

Kladky

Hydrostatický tlak: základy

Archimédův zákon

Vlnění: pojmy

Kmitání, vlnění, oscilace

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence