Fakta: 1. střední škola

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 
Téma
Biologie: Obecná biologie, mikrobiologie, genetika 0 / 56 0 / 45
Biologie: Podle prostředí (ekologický přírodopis) 0 / 7
Biologie: Houby a lišejníky 0 / 6
Biologie: Rostliny 1 / 66
Biologie: Živočichové 0 / 63 0 / 15
Biologie: Člověk 5 / 111 0 / 27
Biologie: Zdraví 0 / 56 0 / 309
Biologie: Ekologie a ochrana životního prostředí 0 / 31
Biologie: Geologie (neživá příroda) 0 / 39
Biologie: Biologický vánoční speciál 0 / 4
Zeměpis: Zeměpis, pojmy 0 / 18
Zeměpis: Příroda (fyzická geografie) 0 / 13
Zeměpis: Svět 0 / 36
Zeměpis: Mezinárodní vztahy 0 / 14
Zeměpis: Evropa 0 / 30
Zeměpis: Afrika 0 / 19
Zeměpis: Asie 1 / 21
Zeměpis: Jižní Amerika 0 / 6
Zeměpis: Severní Amerika 0 / 11
Zeměpis: Politický systém Česka 0 / 10 0 / 21
Zeměpis: ČR administrativní dělení 0 / 12
Zeměpis: ČR příroda 0 / 25
Zeměpis: Slovensko 0 / 13
Zeměpis: Německo 0 / 9
Zeměpis: Rakousko 0 / 3
Zeměpis: USA 0 / 15
Zeměpis: Mapy 0 / 3 0 / 15
Zeměpis: Právo a instituce 0 / 5
Chemie: Obecná chemie 0 / 56
Chemie: Periodická tabulka prvků 3 / 23
Chemie: Anorganická chemie 0 / 60
Chemie: Organická chemie 0 / 61
Chemie: Biochemie 1 / 16 0 / 18
Chemie: Chemie v praxi 0 / 17
Chemie: Názvosloví 0 / 1
Dějepis: Pravěk a starověk 1 / 18 0 / 15
Dějepis: Středověk 2 / 15
Dějepis: Raný novověk 0 / 14 0 / 12
Dějepis: 19. století 0 / 13
Dějepis: 20. století 1 / 41 0 / 48
Dějepis: Umění 0 / 16
Dějepis: Průřez historií 0 / 21 0 / 6
Dějepis: Dějepisné pojmy a jejich význam 0 / 8
Rozvoj osobnosti: Argumentační fauly 0 / 3
Fyzika: Jednotky a veličiny 0 / 63
Fyzika: Stavba a vlastnosti látek 0 / 14
Fyzika: Mechanika 0 / 101 0 / 63
Fyzika: Elektřina a magnetismus 0 / 31 0 / 54
Fyzika: Optika 0 / 11
Fyzika: Vesmír 0 / 13

Obecná biologie, mikrobiologie, genetika

Úvod do biologie, znaky živých soustav

Biologie: pojmy

Biologické obory

Astrobiologie

Buňka obecně

Buňka: pojmy

Součásti buňky na schématech

Buněčný cyklus, dělení buněk

Viry

Bakterie

Bakterie a viry: mix

Prvoci, protisté

Mikrobiologie: mix

Dědičnost a rozmnožování

Nukleové kyseliny, proteosyntéza

Projevy a dědičnost znaků, křížení

Typy znaků, dědičné choroby

Praktické využití genetiky

Genetika: mix

Rostliny

Rostliny obecně, kořen

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Květ a květenství, opylení a oplození

Plody, semena a jejich šíření

Vodní režim rostlin

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Řasy

Mechorosty

Plavuně, kapradiny a přesličky

Nahosemenné rostliny

Listnaté stromy a keře

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Louky, stepi, pastviny, rumiště

Okrasné a pokojové rostliny

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Polní plodiny a plevele

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Masožravé rostliny

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Jedovaté a léčivé rostliny

Pryskyřníkovité, brukvovité

Růžovité, bobovité

Miříkovité, hluchavkovité

Lilkovité, hvězdnicovité

Vyšší dvouděložné: mix

Čeledi jednoděložných rostlin

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Živočichové

Živočichové: pojmy

Žahavci

Měkkýši obecně, plži

Mlži, hlavonožci

Měkkýši: mix

Pavoukovci

Stonožkovci

Korýši

Hmyz s proměnou dokonalou

Hmyz: mix

Paryby

Paprskoploutvé ryby

Obojživelníci

Plazi

Pěvci

Ptáci: mix

Čím se živí ptáci Česka

Ptačí siluety

Savci obecně, vejcorodí, vačnatci

Šelmy

Hlodavci a zajícovci

Sudokopytníci, kytovci

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Savci: mix

Stopy savců

Exotičtí savci

Čím se živí savci Česka

Člověk

Úvod do biologie člověka, tkáně

Kostra obecně

Kosti v těle

Kosti latinsky

Kostra a klouby: mix

Svaly

Krev

Srdce, cévy, krevní oběh

Oběhová soustava: mix

Dýchací soustava

Trávicí soustava

Vylučovací soustava

Kůže

Lymfatická soustava a imunita

Hormonální soustava

Nervová soustava

Nervová soustava obecně

Součásti nervové soustavy

Nervová soustava: mix

Zrak

Sluch a další smysly

Smysly: mix

Pohlavní soustava muže

Pohlavní soustava ženy

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Rozmnožování člověka: mix

Lidské tělo: mix

Lidské tělo: pojmy

Zdraví

První pomoc obecně, stavy ohrožující život

Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví

První pomoc: mix

Výživa a metabolizmus

Výživa a metabolizmus obecně

Látky jako součást výživy

Způsoby stravování, výživové doplňky

Výběr a úprava potravin, stravování

Údaje na obalech potravin

Onemocnění spojená s výživou

Výživa a metabolizmus: mix

Onemocnění obecně, prevence

Lékařské obory

Lékárnička

Infekční onemocnění

Civilizační a genetické choroby

Onemocnění, prevence, léčba: mix

Dospívání a reprodukční zdraví

Dát kompliment

Rozpoznat manipulaci

Formulovat žádost

Odmítnout žádost

Regulace emocí

Jak fungují emoce

Jak fungují potřeby

Rozpoznávání emocí

Rozpoznávání potřeb

Grafy nálady v čase

Vývoj emocí ve skupině

Zpracování viny

Zpracování studu

Zpracování zranění

Regulace strachu

Regulace vzteku

Regulace smutku

Obrany proti emocím

Kognitivní omyly

Asertivita

Vnitřní monolog

Prioritizace úkolů

Stanovování cílů

Řízení času

Vztahy s rodiči

Vztahy s vrstevníky

Vztahy s prarodiči

Vztahy ve škole

Ekologie a ochrana životního prostředí

Ekologie jako věda, ekosystémy: pokročilejší souvislosti

Potravní řetězce a vztahy

Koloběhy látek v přírodě

Úvod do ekologie: mix

Abiotické faktory

Biotické faktory

Ekologie: mix

Ochrana území a druhů

Klimatický systém a jeho vývoj

Skleníkové plyny

Důsledky změn klimatu, adaptace

Jednání o změnách klimatu, výzkum

Klimatická změna: mix

Voda, krajina, produkce potravin

Odpady, životní prostředí a zdraví člověka

Ochrana životního prostředí: mix

Geologie (neživá příroda)

Stavba Země

Vlastnosti minerálů

Systém a příklady minerálů

Usazené horniny

Vyvřelé horniny

Přeměněné horniny

Horniny: mix

Minerály a horniny: mix

Vnější geologické děje

Vnitřní geologické děje

Půdy

Geologická období

Geologická stavba Česka

Geologie: mix

Svět

Státy a kontinenty

Svět města

Svět státy (nejvýznamnější)

Svět státy vlajky

Svět řeky

Svět: mix

Obecná chemie

Směsi

Atom, prvky

Radioaktivita

Elektronová konfigurace, kvantová čísla

Chemická vazba, molekuly, ionty

Prvky, molekuly a počet částic

Příklady iontů

Úvod do chemických reakcí

Vyčíslování chemických rovnic

Redoxní reakce

Chemické reakce: mix

Elektrochemie

Kyselost a zásaditost roztoků, pH

Látkové množství, molární hmotnost

Výpočty z chemických rovnic

Látková koncentrace

Hmotnostní zlomek

Výpočty z chemických vzorců

Chemické výpočty: mix

Anorganická chemie

Kyslík, vodík

Významné nekovy: dusík, síra, fosfor, uhlík

Polokovy

Užitné kovy

Alkalické kovy

Kovy alkalických zemin

Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix

Přechodné kovy 3.–7. skupiny

Přechodné kovy 8.–12. skupiny

Přechodné kovy: mix

13. skupina

14. skupina

Pniktogeny (15. skupina)

Chalkogeny (16. skupina)

Halogeny, vzácné plyny (17. a 18. skupina)

Dvouprvkové sloučeniny vodíku

Halogenidy

Oxidy

Sulfidy

Kyseliny a hydroxidy

Soli

Anorganické sloučeniny: mix

Organická chemie

Úvod do organické chemie

Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)

Reakce v organické chemii, indukční a mezomerní efekt

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Aromatické uhlovodíky

Uhlovodíky: mix

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků

Alkoholy, fenoly, ethery

Aldehydy, ketony

Karboxylové kyseliny

Deriváty karboxylových kyselin

Deriváty uhlovodíků: mix

Názvosloví

Triviální názvy

20. století

20. století

První světová válka

Svět po první světové válce

Nacismus a fašismus

Holocaust

Druhá světová válka

Svět po druhé světové válce

Příběh československých legionářů

Vznik Československa

Protektorát

Československo po druhé světové válce

Padesátá a šedesátá léta v ČSR

Období normalizace

Osobnosti první republiky (kultura)

Osobnosti politiky

Osobnosti kultury

Prezidenti ČSR

Sametová revoluce a vývoj po ní

Soudobé dějiny

Dekolonizace

Latinská Amerika

Izrael a Palestina

Asie v 20. století

SSSR

Pád železné opony

Svět v 90. letech a na přelomu tisíciletí

Jednotky a veličiny

Předpony násobků a dílů jednotek

Zápis čísel

Převody jednotek

Základní jednotky s exponenty

Kombinované jednotky s exponenty

Jednotky délky: základní

Jednotky délky: pokročilé

Jednotky délky: exotické

Jednotky hmotnosti: základní

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Jednotky hmotnosti: exotické

Jednotky času: základní

Jednotky času: pokročilé

Jednotky času: záludnosti

Jednotky plochy: základní

Jednotky objemu: základní

Jednotky rychlosti

Jednotky hustoty

Jednotky teploty: pokročilé

Jednotky úhlové: pokročilé

Jednotky látkového množství

Jednotky v mechanice

Jednotky v elektromagnetismu: pokročilé

Opakování všech jednotek

Jednotky mocninné a kombinované: plocha, objem, hustota...

Jednotky pokročilé

Jednotky exotické

Vyjadřování veličin

Řecká abeceda

Mechanika

Kinematika: základní pojmy

Rychlost, dráha, čas

Rychlost, dráha, čas: vzorce

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Zrychlení

Dráha zrychleného pohybu

Grafy pohybu

Poznávání vrhů

Vlastnosti vrhů

Volný pád

Pohyb po kružnici

Typy sil

Skládání sil

Zákon setrvačnosti

Zákon síly

Zákon akce a reakce

Newtonův gravitační zákon

Tíha a tíhová síla

Smykové tření a třecí síla

Hybnost

Moment síly

Kinetická a potenciální energie

Mechanická energie tělesa a soustavy těles

Zákon zachování mechanické energie

Práce

Účinnost a příkon

Kladky

Hydrostatický tlak: důsledky

Archimédův zákon

Atmosférický tlak

Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou

Vytékání kapaliny malým otvorem

Rovnice kontinuity

Bernoulliho rovnice

Kmitání, vlnění, oscilace

Vlnění: pojmy

Zvuk: základy

Elektřina a magnetismus

Vodiče a izolanty

Ohmův zákon pro část obvodu

Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat

Polovodiče: základy

Polovodiče a proud

Příměsi v polovodiči

PN přechod

Elektrostatika

Střídavé napětí a proud

Efektivní hodnota střídavého napětí a proudu

Transformátory

Elektrické obvody: značení

Elektrické obvody: mix

Vzájemné působení magnetů

Působení magnetů na látky

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence