Téma
Biologie: Obecná biologie, mikrobiologie, genetika 0 / 55 0 / 45
Biologie: Podle prostředí (ekologický přírodopis) 0 / 7
Biologie: Houby a lišejníky 0 / 6
Biologie: Rostliny 0 / 59
Biologie: Živočichové 0 / 62 0 / 15
Biologie: Člověk 5 / 104 0 / 27
Biologie: Zdraví 0 / 27 0 / 114
Biologie: Ekologie a ochrana životního prostředí 0 / 22
Biologie: Geologie (neživá příroda) 0 / 36
Zeměpis: Zeměpis, pojmy 0 / 18
Zeměpis: Svět 0 / 37
Zeměpis: Evropa 0 / 28
Zeměpis: Afrika 0 / 19
Zeměpis: Asie 1 / 21
Zeměpis: Jižní Amerika 0 / 6
Zeměpis: Severní Amerika 0 / 11
Zeměpis: ČR administrativní dělení 0 / 12
Zeměpis: ČR příroda 0 / 25
Zeměpis: Slovensko 0 / 13
Zeměpis: Německo 0 / 9
Zeměpis: Rakousko 0 / 3
Zeměpis: USA 0 / 15
Zeměpis: Mapy 0 / 3 0 / 15
Zeměpis: Právo a instituce 0 / 5
Chemie: Obecná chemie 0 / 53
Chemie: Periodická tabulka prvků 3 / 23
Chemie: Anorganická chemie 0 / 53
Chemie: Organická chemie 0 / 36
Chemie: Biochemie 0 / 16 0 / 18
Chemie: Chemie v praxi 0 / 13
Chemie: Názvosloví 0 / 1
Dějepis: Pravěk a starověk 0 / 6
Dějepis: Středověk 2 / 4
Dějepis: Raný novověk 0 / 12 0 / 12
Dějepis: 19. století 0 / 8
Dějepis: 20. století 1 / 32 0 / 48
Dějepis: Umění 0 / 15
Dějepis: Průřez historií 0 / 9
Rozvoj osobnosti: Argumentační fauly 0 / 3
Fyzika: Jednotky a veličiny 0 / 47
Fyzika: Stavba a vlastnosti látek 0 / 3
Fyzika: Mechanika 0 / 72 0 / 63
Fyzika: Elektřina a magnetismus 0 / 17 0 / 54
Fyzika: Optika 0 / 11
Fyzika: Vesmír 0 / 7

Obecná biologie, mikrobiologie, genetika

Úvod do biologie, znaky živých soustav

Biologie: pojmy

Biologické obory

Astrobiologie

Buňka obecně

Buňka: pojmy

Součásti buňky na schématech

Buněčný cyklus, dělení buněk

Viry

Bakterie

Bakteriální a virová onemocnění

Prvoci, protisté

Mikrobiologie: mix

Dědičnost a rozmnožování

Nukleové kyseliny, proteosyntéza

Projevy a dědičnost znaků, křížení

Typy znaků, dědičné choroby

Praktické využití genetiky

Genetika: mix

Rostliny

Rostliny obecně, kořen

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Květ a květenství, opylení a oplození

Plody, semena a jejich šíření

Vodní režim rostlin

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Řasy

Mechorosty

Plavuně, kapradiny a přesličky

Nahosemenné rostliny

Listnaté stromy a keře

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Okrasné a pokojové rostliny

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Polní plodiny a plevele

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Masožravé rostliny

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Jedovaté a léčivé rostliny

Pryskyřníkovité, brukvovité

Růžovité, bobovité

Miříkovité, hluchavkovité

Lilkovité, hvězdnicovité

Vyšší dvouděložné: mix

Čeledi jednoděložných rostlin

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Živočichové

Živočichové: pojmy

Žahavci

Měkkýši obecně, plži

Mlži, hlavonožci

Měkkýši: mix

Pavoukovci

Stonožkovci

Korýši

Hmyz s proměnou dokonalou

Hmyz: mix

Paprskoploutvé ryby

Obojživelníci

Plazi

Pěvci

Ptáci: mix

Čím se živí ptáci Česka

Ptačí siluety

Savci obecně, vejcorodí, vačnatci

Šelmy

Hlodavci a zajícovci

Sudokopytníci, kytovci

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Savci: mix

Stopy savců

Exotičtí savci

Čím se živí savci Česka

Člověk

Úvod do biologie člověka, tkáně

Kostra obecně

Kosti v těle

Latinské názvy kostí

Kostra a klouby: mix

Svalstvo

Krev

Srdce, cévy, krevní oběh

Oběhová soustava: mix

Dýchací soustava

Trávicí soustava

Vylučovací soustava

Kůže

Lymfatická soustava a imunita

Hormonální soustava

Nervová soustava

Zrak

Sluch a další smysly

Smysly: mix

Pohlavní soustava muže

Pohlavní soustava ženy

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Rozmnožování člověka: mix

Lidské tělo: mix

Lidské tělo: pojmy

Zdraví

První pomoc obecně, stavy ohrožující život

Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví

První pomoc: mix

Výživa a metabolizmus

Onemocnění obecně, prevence

Lékařské obory

Lékárnička

Infekční onemocnění

Civilizační a genetické choroby

Onemocnění, prevence, léčba: mix

Dospívání a reprodukční zdraví

Rozpoznávání emocí

Rozpoznávání potřeb

Grafy nálady v čase

Asertivita

Obrany, kontakt

Sebepodpora

Kognitivní omyly

Vývoj emocí ve skupině

Geologie (neživá příroda)

Stavba Země

Minerály a jejich vlastnosti

Systém a příklady minerálů

Usazené horniny

Vyvřelé horniny

Přeměněné horniny

Horniny: mix

Minerály a horniny: mix

Vnější geologické děje

Vnitřní geologické děje

Půdy

Geologická období

Geologická stavba Česka

Geologie: mix

Svět

Státy a kontinenty

Svět města

Svět státy (nejvýznamnější)

Svět státy vlajky

Svět řeky

Svět: mix

Obecná chemie

Atom, prvky

Radioaktivita

Elektronová konfigurace, kvantová čísla

Chemická vazba, molekuly, ionty

Prvky, molekuly a počet částic

Příklady iontů

Úvod do chemických reakcí

Vyčíslování rovnic

Redoxní reakce

Chemické reakce: mix

Elektrochemie

Kyselost a zásaditost roztoků, pH

Látkové množství, molární hmotnost

Výpočty z chemických rovnic

Látková koncentrace

Hmotnostní zlomek

Výpočty z chemických vzorců

Chemické výpočty: mix

Anorganická chemie

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Dusík, síra, fosfor, uhlík

Užitné kovy

Alkalické kovy

Kovy alkalických zemin

Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix

Přechodné kovy 3.–7. skupiny

Přechodné kovy 8.–12. skupiny

Přechodné kovy: mix

Pniktogeny (15. skupina)

Chalkogeny (16. skupina)

Dvouprvkové sloučeniny vodíku

Halogenidy

Oxidy

Sulfidy

Kyseliny a hydroxidy

Soli

Anorganické sloučeniny: mix

Organická chemie

Úvod do organické chemie

Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)

Reakce v organické chemii, indukční a mezomerní efekt

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Aromatické uhlovodíky

Uhlovodíky: mix

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků

Alkoholy, fenoly, ethery

Aldehydy, ketony

Karboxylové kyseliny

Deriváty karboxylových kyselin

Deriváty uhlovodíků: mix

Názvosloví

Triviální názvy

20. století

První světová válka

Svět po první světové válce

Nacismus a fašismus

Holocaust

Druhá světová válka

Svět po druhé světové válce

Příběh československých legionářů

Vznik Československa

Protektorát

Československo po druhé světové válce

Padesátá a šedesátá léta v ČSR

Období normalizace

Osobnosti první republiky (kultura)

Osobnosti politiky

Osobnosti kultury

Prezidenti ČSR

Sametová revoluce a vývoj po ní

Soudobé dějiny

Dekolonizace

Izrael a Palestina

Asie v 20. století

SSSR

Pád železné opony

Svět v 90. letech a na přelomu tisíciletí

Jednotky a veličiny

Převody jednotek

Jednotky s předponami

Jednotky s exponenty

Jednotky délky: pokročilé

Jednotky délky: exotické

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Jednotky hmotnosti: exotické

Jednotky času: pokročilé

Jednotky plochy: základní

Jednotky objemu: základní

Jednotky rychlosti

Jednotky hustoty

Jednotky teploty: pokročilé

Jednotky úhlové: pokročilé

Jednotky látkového množství

Jednotky v mechanice

Jednotky v elektromagnetismu: pokročilé

Jednotky mocninné a kombinované: plocha, objem, hustota...

Jednotky pokročilé

Jednotky exotické

Zápis čísel

Vyjadřování veličin

Řecká abeceda

Mechanika

Kinematika (popis pohybu)

Rychlost, dráha, čas

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Zrychlení

Dráha zrychleného pohybu

Grafy pohybu

Vrhy a pády

Pohyb po kružnici

Typy sil

Skládání sil

Zákon setrvačnosti

Zákon síly

Zákon akce a reakce

Newtonův gravitační zákon

Tíha a tíhová síla

Smykové tření a třecí síla

Hybnost

Moment síly

Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie

Práce

Účinnost a příkon

Kladky

Hydrostatický tlak: důsledky

Archimédův zákon

Atmosférický tlak

Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou

Vlnění: pojmy

Kmitání, vlnění, oscilace

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence